nickol.dir.bg

  [BG]   EN  
nickol.dir.bg

 
Рейтинг: 3.00
(147)
Начало
Фото Галерия
Счетоводство
Календар
Вижте още...
Услуги
За контакти

БЛОГ АРХИВ
«« май 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      Счетоводство 14:10
« Обратно
Счетоводно отчитане на стоково – материалните запаси
Краткотрайните материални активи в предприятията по своята същност представляват стоково – материални запаси, използвани в дейността за сравнително кратък период от време. Характерно за материалните е, че те участват еднократно в дейността на предприятието, пренасят наведнъж и изцяло своята стойност като разход за производството или обръщението. Те могат да бъдат:
-Материали – предназначени за влагане в производствен процес с цел произвеждане на продукция и услуги. В строителното предприятие основните материали, които се използват са пясък, тухли, чакъл, метални конструкции, вар, пирони и др.

-Продукция – създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба. В строителното предприятие е готовият строителен обект, приет с Протокол обр. 16, съгласно Наредба 2 на МРРБ. Възможно е предприятието да произвежда полуготова продукция от спомагателна дейност, която е предназначена за собствени нужди или за продажба.

-Стоки – придобити чрез покупка. Целта на покупката на тези стоки е тяхната продажба.

-Незавършено производство – преставлява съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция. В строителните предприятия обектите имат дълъг срок на изграждане. В случаите, когато системата на заплащане е при готов обект, разходите по строителството се водят като незавършено производство. В случаите, когато системата е текущо заплащане с Протокол обр.19, размерът на незавършеното производство е значително по – малък, защото разходите за всеки етап се отразяват текущо като продукция.

-Инвестиция в материални запаси – материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване. Възможно е тези материали да служат като запас за текущи ремонти.

За отчитане на материалните запаси се използва с/ки от гр.30 Сметки за стоково – материални запаси.

Дебитират се: при увеличение на материалите
Кредитират се: при намаление на материалите

Тези сметки могат да имат само дебитно салдо. Материалните запаси се заприходяват по доставна стойност, както и всички разходи , направени за доставката и преработката на стоково – материалните запаси. За тази цел се ползва сметка 301 Доставки, за да се натрупат разходите. Движението на СМЗ в предприятието се отчита, чрез искания за отпускане на материали, експедиционни бележки, протоколи и др.

Оценка на стоково – материалните запаси.

В стойността на СМЗ не се включват разходите за материали, труд и други извън нормалните граници, издръжка на складове, освен когато са необходими за производствения процес, административните разходи, разходите за продажба. Разходите за закупуването на стоково – материалните запаси включват покупната цена, вносни мита и такси, невъзстановими данъци и акцизи.
Разходите за доставка на СМЗ включва превози, товаро – рзтоварни работи, монтаж и пробна експлоатация.

Себестойност:

Себестойност се изчислява на произведената продукция. Тя включва стойността на вложените материали, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на съответната продукция. В нея не се включват административните, финансовите, извънредните разходи и разходите по продажбите. Тези разходи се отчитат като текущи в периода, в който са направени.
Предприятията определят организацията за отчитане на разходите и начина на формиране на себестойността на продукцията и услугите, съгласно спецификата на производствената дейност и вида на произвежданата продукция. Необходимо е да се приеме база за разпределението на общопроизводствените разходи.

Счетоводно отчитане на придобиването на материалите.

Най – често срещаният начин за придобиване на СМЗ е чрез покупка. За отразяване на доставката се записва:
Д-т с/ка 301 Доставки
К-т с/ка 401 Доставчици

Включване на разходите за мито:
Д-т с/ка 459 Разчети с митници
К-т с/ка гр.50

Д-т с/ка 301 Доставки
К-т с/ка 459 Разчети с митници

За включване на разходите за транспорт в стойността на доставката:
Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги
К-т с/ка гр.50

Д-т с/ка 301 Доставки
К-т с/ка 602 Разходи за външни услуги
За отразяване на набраните разходи по доставката се записва:
Д-т с/ка 304 Стоки или
Д-т с/ка 302 Материали
К-т с/ка 301 Доставки

Счетоводно отчитане на придобиването на СМЗ като апортна вноска в капитал:

Осчетоводява се:
Д-т с/ка гр.30 Стоково – материални запаси
К-т с/ка 101 Основен капитал
Или
К-т вземания по записани дялови вноски.

ДДС не се начислява, защото апортът не е сделка по смисъла на ЗДДС.

Придобиване на стоково – материалните запаси по безвъзмезден начин:
Отразява се като приход по предполагаемата пазарна цена:
Д-т с/ка гр.30 Материали, продукция, стоки
К-т с/ка 709 Други приходи от дейността.

Счетоводно отчитане на получените материали /резервни части/ от бракувани ДМА
В практиката съществува възможността след бракуване на ДМА, те да бъдат разкомплектовани и частите да се ползват. За целта се взема записването:
Д-т с/ка 302 Материали
К-т с/ка 617 Разходи за ликвидация.

Счетоводно отчитане на придобиването на материали от собствено производство:
Придобитите материали от собствено производство са резервни части , модели, образци и т.н.:

Д-т с/ка 302 Материали
К-т с/ка 303 Продукция
Или К-Т С/ка ГР.61 Разходи за дейността.

Счетоводно отчитане на излишъците на СМЗ:
Установените при инвентаризация излишъци на незаприходените СМЗ е необходим да се заприходят по справедлива /пазарна/ цена:
Д-т с/ка гр. 30 Материали, продукция, стоки
К-т с/ка 709 Други приходи от дейността

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
В строителните предприятия при изграждането на един обект се използва огромно разнообразие от материали и конструкции. Намалението на стоково – материалните запаси се отразява като се изписват на разход с получаването им на строителния обект.
За отразяването на намалението на стоково – материалните запаси при тяхното предоствяне за употреба се използва някой от методите за отписване. Избраният метод се използва през целия отчетен период.

МЕТОДИ:
1. Метод на конкретно определена стойност. При този метод стоково – материалните запаси се отписват по конкретно оределената стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди производства, проекти или клиенти. Когато няма условия за прилагането на този метод се препоръчва да се използва един от следните методи:
2. Първа входяща – първа изходяща (FIFO) стойност. При този метод употребените стоково – материални запаси се изписват по оценки, съответни на тяхното придобиване и по реда на тяхното постъпване:
Материалите и стоките, които са закупени първи, се изписват първи при влагане в производството и при други намаления. Продукцията, която е произведена първа се изписва първа при продажба и руги намаления.
Оставащите в края на отчетния период материали, стоки и продукция са тези, които са закупени или произведени последни.
3. Среднопретеглена стойност. При този метод обикновено среднопретеглената стойност за всяка единица СМЗ се определя от сбора на среднопретеглената стойност наличните стоково – материални запаси в началото на периода и стойността на сходните, закупени или произведени през периода СМЗ, като този сбор се разделя на количеството им.Средната стойност се изчислява след всяко постъпление.

Счетоводно отчитане на продажбата на стоки.
Намалението на СМЗ може да се извърши в резултат на тяхната продажба.
Д-т с/ка 411 Клиенти
К-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоки /по продажна цена/
К-т с/ка 4532 Начислен ДДС върху продажбите.
Изписването на стоката става по един от допустимите методи с операцията:
Д-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоки
К-т с/ка 304 Стоки /по балансова стойност на стоката/
В резултат на финансовата операция се формира счетоводен резултат
Д-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоките
К-т 123 Печалби и загуби от текущата година.

Счетоводно отчитане на вложените в употреба материали:
Влагането на материали в производство се отчита в склада и счетоводството, чрез Искания за отпускане на метериали, експедиционни бележки, протоколи и др.
Изписването на материалите става по един от методите за оценка,като се вземе следното счетоводно записване:
Д-т с/ка 601 Разходи за материали
К-т с/ка 302 Материали
Разходът се отнася по функционално предназначение:
Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността
К-т с/ка 601 Разходи за материали.
В случаите, когато в края на годината от склада са изписани материали, но не са вложени все още в производството, изписаните на разход материали се отразяват чрез чревено сторно:
Д-т с/ка 601 Разходи за материали ЧЕРВЕНО СТОРНО
К-т с/ка 302 Материали ЧЕРВЕНО СТОРНО
Текущото отнасяне по функционално предназначение също се сторнира:
Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността ЧЕРВЕНО СТОРНО
К-т с/ка гр.60 Разходи по икономически елементи. ЧЕРВЕНО СТОРНО

Счетоводно отчитане на разходите за гориво и смазочни материали:
С НАРЕДБА 3 от 25.09.1989 г. за нормиране на разхода за горива и смазочни материали на авомобилите и мотоциклетите се определя разхода на горивата и смазочните материали, който е допустим, за да се признае финансовия резултат.
Разходът на гориво и смазочни материали се определя от изминатия пробег и експлоатационните условия на работа на автомобилите . Норменият разход на гориво на 100 км. Пробег се образува от основната норма и допълнителни корекции за специфични експлоатационни условия на работа. Ако нормата за ползвания автомобил, не фигурира в наредбата се ползват временни норми, установени с направени измервания и съставен протокол от комисия, определена от ръководителя на учреждението, фирмата, другите организации и поделения. Те важат за срок до 6 месеца и се извеждат чрез заповед от Управителя на дружеството.
Счетоводното отчитане на горивото и смазочните материали е следното:
Закупеното гориво:
Д-т с/ка 302 Материали
К-т с/ка 401 Доставчици
Изписване на разходите за материали:
Д-т с/ка 601 Разходи за материали
К-т с/ка 302 Материали
Желателно е изписването на горивото да става по метода на среднопретеглена стойност, но е възможо да стане и по други методи, в зависимост от утвърдената счетоводна политика в предприятието.
За отнасяне на р-да по функционално предназначение:
Д-т гр.61 Разходи за дейността
К-т с/ка 601 Разходи за материали.
Съгласно ЗКПО разходите за гориво, свързани с управленска дейност се облагат с данък, който е 10%.

Счетоводно отчитане на безвъзмездно дадените СМЗ:
Д-т с/ка 609 Други разходи
К-т с/ка гр. 30 Материали, стоки, продукция
К-т 4532 Начислен ДДС върху продажбите.
Документира се с протокол, по пазарна цена.

Счетоводно отчитане на липсите на СМЗ:
Липсите на активи се остановяват при инвентаризация. В случаите, когато има виновно лице се записва:
Д-т с/ка 442 Вземания по липси и начети
К-т с/ка гр.30 Материали, продукция, стоки.
/по балансова стойност/
К-т с/ка Ценови разлики по липси и начети
/с разликата до пазарната цена/
К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите.
Съгласно ЗКПО за данъчни цели не се признават за разход разходи от липса на дълготрайни и краткотрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила.
В случаите, когато няма виновно лице за липсите се записва:
Д-т с/ка 609 Други разходи
К-т с/ка гр.30 Материали, продукция, стоки.
К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите.

Счетоводно отчитане на работното облекло.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е право на работниците, както в производствените, така и в строителните и др. предприятия. Задължение на предприятието е да осигури подходящо и безплатно работно облекло, което да запази личното им облекло. Работното облекло е инвентар на предприятието и се отчита като материал. Средствата за работно облекло са за сметка на издръжката на производството или съответната друга дейност. Изписването на работното облекло става по един от методите за оценка, който предприятието е избрало,като се взема следното счетоводно записване:
Д-т 601 Разходи за материали
К-т с/ка 302 Материали
Необходимо е разхода да се отнесе по функционално предназначение:
Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността
К-т с/ка Разходи за материалиОтчитане на бракуването на СМЗ
Бракуването се отчита както всички останали липси. Но в резултат на бракуването може стоките, материалите или продукцията да бъдат продадени по занижени цени. Постъпилите суми се заприходяват като други приходи от дейността.
Д-т 609 Други разходи
К-т с/ка гр.30

Д-т с/ка 709 Други приходи от дейността
К-т с/ка 302 Материали
ДДС не се начислява само, ако при покупката не е ползван данъчен кредит, ако са минали повече от 5 години от датата на придобиване на СМЗ, при нормиран технологичен брак, при непреодолима сила или при катастрофа, когато бракуващият може да докаже, че катастрофата не е по негова вина.

Преоценка на СМЗ:
Преоценката се извършва периодично, ако се наложи, ако възможната продажна цена е по – ниса от отчетната стойност и др. Оценката се базира на най – сигурните съществуващи данни по време на съставянето й – пазарна цена, борсова цена.
Когато преоценката намалява отчетната стойност се записва:

Д-т с/ка 608 Разходи от последващи оценки на активи
К-т с/ка Материали, продукция, стоки.
В случаите, когато в резултат на оценката нетната реализируема стойност се увеличава, се записва:
Д-т с/ка гр. 30 Материали, продукция, стоки
К-т 709 Други приходи от дейността.
14 Септември 08, 14:10    Коментари (3872)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..30 край 
3872. FomaGomia
23.05.18
02:39
Целый час серфил контент сети, вдруг к своему удивлению обнаружил актуальный ресурс. Вот ссылка: <a href=http://bankspb.info/>Банк</a> . Для меня данный ресурс произвел яркое впечатление. Всего хорошего!
3871. Michaelpak
23.05.18
02:15
canada meds
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>canada pharmacy</a>
cialis online
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canada drugs</a>
3870. Michaelpak
23.05.18
00:14
canadian drug store
<a href=http://visitwaushara.com/>canadian pharmacies that are legit</a>
canada pharmacy online orders
<a href="http://nicholson-hall.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>
3869. JustindiT
23.05.18
00:09
Tips very well regarded..
3868. Michaelpak
22.05.18
22:47
discount pharmaceuticals
<a href=http://lunarciel.com/>canadian pharmacy</a>
canadapharmacy com
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">global pharmacy canada</a>
3867. Michaelpak
22.05.18
18:24
canada drugs online pharmacy
<a href=http://pavimentosdune.com/>canadian pharmacies online prescriptions</a>
canadadrugs
<a href="http://corsonics.com/">northwest pharmacy</a>
3866. Michaelpak
22.05.18
16:44
canadian pharmacy no prescription
<a href=http://forextradingiq.com/>canada pharmacy online</a>
no prescription pharmacies
<a href="http://maddenbattles.com/">canadian pharmacy</a>
3865. Filippwes
22.05.18
15:52
Вечером серфил контент инета, случайно к своему восторгу увидел неплохой вебсайт. Ссылка на него: <a href=http://mos-santehremont.ru/zamena-batarej-v-kvartire>Замена батарей в квартире</a> . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт явился довольно важным. Удачи!
3864. Fedorfub
22.05.18
15:00
Пол дня изучал материалы инета, и вдруг к своему удивлению заметил прекрасный веб-сайт. Вот гляньте: <a href=https://ozzz.ru>накрутка русских лайков инстаграм</a> . Для моих близких данный веб-сайт оказал хорошее впечатление. Всего хорошего!
3863. Michaelpak
22.05.18
14:55
best non prescription online pharmacies
<a href=http://waltcoexpress.com/>canada pharmacies online</a>
discount pharmacy online
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canada drugs</a>
3862. Tarasnax
22.05.18
14:13
<a href=http://voditelsavto.umi.ru>Аренда авто с водителем</a>
Если вам требуется заказать премиум автомобиль в Москве, то шикарным вариантом будет аренда авто Ягуар XF с водителем в Москве. Опытный водитель с авто в Москве предлагает трансфер, авто на свадьбу в Москве, бизнес поездки. Оцените непревзойденность автомобиля Ягуар XF. Заходите на сайт и заказывайте любые поездки с водителем на этом автомобиле в Москве и Московской области. Черный Ягуар XF, белый кожаный салон. Стаж вождения и опыт работы - 20 лет. Выполнение любой работы и поставленных задач.+7(903)151-72-15 Игорь Дёмин
3861. Michaelpak
22.05.18
13:07
online drugstore
<a href=http://visitwaushara.com/>canadian online pharmacies</a>
canadian pharmacy meds
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canada pharmacies online</a>
3860. Michaelpak
22.05.18
11:17
prescription drugs prices
<a href=http://thewisearticles.com/>canadian online pharmacy</a>
pharmacy price compare
<a href="http://waltcoexpress.com/">canadian online pharmacies</a>
3859. NataliTusa
22.05.18
10:23
Medical document 003 http://abc-trading.com.ua/?act=Скачать-форму-налоговой-декларации-на-лечение.html Blank doc http://2fish.ro/?obrazec=Физиология-физического-воспитания-и-спорта-скачать-fb2.html
3858. Michaelpak
22.05.18
09:47
canadian mail order pharmacies
<a href=http://waltcoexpress.com/>canadian cialis</a>
canadian drugs without prescription
<a href="http://irdrollout.com/">canadian pharmacy viagra brand</a>
3857. Michaelpak
22.05.18
08:13
approved canadian pharmacies online
<a href=http://forextradingiq.com/>canadian pharmacies online prescriptions</a>
pharmacy online store
<a href="http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/">canadian pharmacy viagra brand</a>
3856. Michaelpak
22.05.18
06:24
pharmacy online
<a href=http://visitwaushara.com/>no 1 canadian pharcharmy online</a>
canadian drugs without prescription
<a href="http://exceleste.com/">canadian pharmacies that are legit</a>
3855. Michaelpak
22.05.18
05:00
canadian viagra
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian pharmacies that are legit</a>
discount prescription drug
<a href="http://talahicc.com/">canada pharmacy</a>
3854. NataliTusa
22.05.18
04:28
Medical document 002 http://adtpro.ru/?docx=Схемы-размещение-и-крепление-грузов-в-железнодорожных-вагонах.html Medical document 010 http://abc-trading.com.ua/?act=Электрокардиография-в-педиатрии-середа-скачать.html
3853. Michaelpak
22.05.18
03:32
canadian family pharmacy
<a href=http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/>canadian drugs</a>
mexican pharmacies shipping to usa
<a href="http://maddenbattles.com/">canada drug</a>
3852. NataliTusa
22.05.18
03:08
Medical document 003 http://adtpro.ru/?docx=Железнодорожный-транспорт-урок-5-класс.html Medical document 002 http://2004959.ru/?doc=системные-заболевания-у-детей-реферат.html
3851. NataliTusa
22.05.18
02:36
Truly quite a lot of amazing facts. http://2004959.ru/?doc=тесты-по-медицинской-протозоологии.html Medical document 010 http://adtpro.ru/?docx=Автоматизированная-система-управления-предприятием-железнодорожен.html
3850. Michaelpak
22.05.18
01:42
canadian prescription
<a href=http://talahicc.com/>canada drug pharmacy</a>
canada pharmacies prescription drugs
<a href="http://viantlusaship.com/">canada online pharmacies</a>
3849. NataliTusa
22.05.18
01:07
Medical document 004 http://2004959.ru/?doc=учебник-эндокринная-система-физиология.html Blank obrazec http://2fish.ro/?obrazec=Скачать-все-про-кровь-по-медицине.html
3848. Michaelpak
22.05.18
00:17
mexican pharmacy online
<a href=http://vianbcusaship.com/>top rated online canadian pharmacies</a>
canadianpharmacy
<a href="http://viantlusaship.com/">canadian viagra</a>
3847. Michaelpak
21.05.18
22:44
canadian pharmacy without prescription
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>global pharmacy canada</a>
canadian pharmacy no prescription needed
<a href="http://pavimentosdune.com/">canadian drugs</a>
3846. Michaelpak
21.05.18
20:25
discount pharmacy online
<a href=http://forextradingiq.com/>canadian pharmacies online prescriptions</a>
pharmacy online mexico
<a href="http://forextradingiq.com/">canadian pharmacies online</a>
3845. Michaelpak
21.05.18
18:44
canadian meds
<a href=http://binarytrendprofits.com/>canadian pharmacy viagra brand</a>
canadapharmacy
<a href="http://nicholson-hall.com/">canadian pharmacies online</a>
3844. Michaelpak
21.05.18
17:15
cheap prescription drugs
<a href=http://beannleaf.com/>canadianpharmacy</a>
discount prescription drug
<a href="http://nicktambone.com/">aarp recommended canadian pharmacies</a>
3843. Michaelpak
21.05.18
13:27
canada pharmacy
<a href=http://vianbcusaship.com/>canadian pharmacy viagra brand</a>
prescription drugs online without doctor
<a href="http://exceleste.com/">canada drug pharmacy</a>
3842. Michaelpak
21.05.18
12:13
prescription drug
<a href=http://talahicc.com/>canada drug pharmacy</a>
pain meds online without doctor prescription
<a href="http://forextradingiq.com/">canadian online pharmacies</a>
3841. NataliTusa
21.05.18
10:20
Document obrazec http://adtpro.ru/?docx=Чертеж-тепловоза-2тэ116-в-компас.html Medical documents 001 http://abc-trading.com.ua/?act=Скачать-презентацию-на-тему-анатомия-и-физиология-сердца.html
3840. Michaelpak
21.05.18
10:06
drug stores near me
<a href=http://thewisearticles.com/>northwest pharmacy</a>
top rated online canadian pharmacies
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">global pharmacy canada</a>
3839. Michaelpak
21.05.18
08:41
canadian online pharmacy reviews
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>canadian pharmacies online</a>
canadian rx pharmacy online
<a href="http://eos-media.com/">canadian pharmacies that are legit</a>
3838. Michaelpak
21.05.18
07:33
top rated canadian pharmacies online
<a href=http://maddenbattles.com/>northwest pharmacy</a>
buying drugs canada
<a href="http://vianbcusaship.com/">canadian pharmacies online</a>
3837. Michaelpak
21.05.18
05:25
canada pharmacies online
<a href=http://beannleaf.com/>canada online pharmacies</a>
rx price comparison
<a href="http://waltcoexpress.com/">canada drug</a>
3836. Michaelpak
21.05.18
04:02
online pharmacies
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canada drug pharmacy</a>
canadian viagra
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>
3835. NataliTusa
21.05.18
03:22
Medical document 006 http://2fish.ro/?obrazec=Скачать-атлас-анатомии-силовых-упражнений-и-фитнеса.html Blank primer http://adtpro.ru/?docx=Номер-инструкции-по-охране-труда-на-жд.html
3834. Michaelpak
21.05.18
02:56
prescription drugs canada
<a href=http://pavimentosdune.com/>northwestpharmacy</a>
canadian pharmacy
<a href="http://irdrollout.com/">top rated online canadian pharmacies</a>
3833. SlavikTic
21.05.18
02:41
Кто хочет отдать(продать) лекарства после терапии вам сюда!

<a href=http://hcv-forum.ru/page/>гепцинат лп лечение</a>

<a href=https://hcv-forum.ru/>даклатасвир купить в ростове</a>
3832. Michaelpak
21.05.18
00:50
canadapharmacy com
<a href=http://binarytrendprofits.com/>canada drug</a>
canadian pharmacy no prescription needed
<a href="http://exceleste.com/">canadian pharmacy</a>
3831. AnadyTusa
20.05.18
23:39
Medical document 003

http://bgimages.pl/?top=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
Blank obrazec

http://bgimages.pl/?top=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
3830. Anthonyfut
20.05.18
06:14
cialis online
111111ZZZ
https://111111ZZZ.com
3829. Michaelpak
20.05.18
05:21
drugs online
<a href=http://nicholson-hall.com/>canadian pharmacy</a>
cheap drugs online
<a href="http://globalpartnerstv.com/">canadian pharmacy online</a>
3828. MatthewCoomb
20.05.18
05:05
walgreens pharmacy
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>aarp recommended canadian pharmacies</a>
rx price comparison
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canada pharmacies online prescriptions</a>
3827. Michaelpak
20.05.18
04:01
canadian drugs
<a href=http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/>canada pharmacy online</a>
legitimate canadian mail order pharmacies
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canadian pharmacy viagra brand</a>
3826. Michaelpak
20.05.18
02:21
price prescription drugs
<a href=http://bestbinaryoptioninfo.com/>trust pharmacy canada</a>
best online pharmacy stores
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canadian cialis</a>
3825. JustindiT
20.05.18
01:32
Thanks a lot, Numerous posts!
3824. Michaelpak
20.05.18
00:52
canadian drugs without prescription
<a href=http://talahicc.com/>canadian pharmacies that are legit</a>
drug stores near me
<a href="http://beannleaf.com/">online pharmacies canada</a>
3823. fbicon
19.05.18
04:50
na2zhq
http://www.jrekg.info/#generic-viagra-online - order viagra
nav0ni
<a href="http://www.jrekg.info">order viagra</a>
tabt5y
http://www.nncxv.info/#cheap-cialis - cialis
6i21kw
<a href="http://www.nncxv.info">generic cialis online</a>
4qfwcr
http://manosalaobra.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=nncxv.info
3822. PatrickHeist
19.05.18
04:23
Никто так не интересуется микронаушниками, как студенты. Производство микронаушников, думается, было ориентировано именно на этот изобретательный и творческий класс, которому любой ценной надо сдать экзамен (и не один!), подробнее читайте на сайте <a href=http://dk-zio.ru>dk-zio.ru</a>
3821. 9xvvem
19.05.18
00:25
ncytff
http://www.jrekg.info/#generic-viagra-online - cheap viagra online
5i5ftu
<a href="http://www.jrekg.info">viagra</a>
613wui
http://www.nncxv.info/#order-cialis - cheap cialis
b6h5fe
<a href="http://www.nncxv.info">order cialis</a>
9t9rrh
http://www.levulan.com.mx/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jrekg.info
3820. xkeo4d
18.05.18
19:31
kvq2ih
http://www.jrekg.info/#generic-viagra-online - viagra
3qlcfn
<a href="http://www.jrekg.info">cheap viagra online</a>
cdzgw8
http://www.nncxv.info/#cialis - order cialis
2f4be5
<a href="http://www.nncxv.info">buy cialis</a>
a1k8ww
<a href="http://internetex.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=nncxv.info">link</a>
3819. c132oj
18.05.18
09:34
bhibwc
http://www.jrekg.info/#cheap-viagra-online - order viagra
v2lcnr
<a href="http://www.jrekg.info">viagra coupon</a>
f157u9
http://www.nncxv.info/#buy-cialis - cheap cialis
y5muum
<a href="http://www.nncxv.info">buy generic cialis</a>
7fi6kw
<a href="http://zero-degree.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jrekg.info">link</a>
3818. y7kdyu
18.05.18
05:10
4meddz
http://www.jrekg.info/#buy-viagra-online - viagra online
iojtk1
<a href="http://www.jrekg.info">generic viagra online</a>
fbxw5h
http://www.nncxv.info/#generic-cialis - cheap cialis online
nwj8it
<a href="http://www.nncxv.info">generic cialis online</a>
e3j602
<a href="http://www.bragada.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jrekg.info">link</a>
3817. 71rjhq
18.05.18
00:19
wqxiq7
http://www.jrekg.info/#buy-viagra-online - generic viagra
pot320
<a href="http://www.jrekg.info">buy generic viagra</a>
9mo6sm
http://www.nncxv.info/#cialis-online - buy cialis online
wywrry
<a href="http://www.nncxv.info">buy generic cialis</a>
dxri91
<a href="http://www.hesinet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jrekg.info">link</a>
3816. Susanetefs
17.05.18
23:46
casinos online
<a href=http://playcasinoonline24.com/>casino slots</a>
<a href="http://playcasinoonline24.com/">online slots</a>
casino games
3815. 2zhxah
17.05.18
18:59
fjqckg
http://www.jrekg.info/#cheap-viagra - viagra online
0dreli
<a href="http://www.jrekg.info">buy generic viagra</a>
he682v
http://www.nncxv.info/#cialis-coupon - generic cialis
h334lb
<a href="http://www.nncxv.info">generic cialis</a>
y88dd7
<a href="http://deluxefoods.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jrekg.info">link</a>
3814. Jerrydweby
17.05.18
13:09
Классные женские новости здесь <a href=http://hozjaika.ru/>hozjaika.ru</a>
3813. 5wcbgm
17.05.18
02:32
lzpjz5
http://www.jrekg.info/#cheap-viagra-online - viagra online
linmd3
<a href="http://www.jrekg.info">viagra</a>
wiggmo
http://www.nncxv.info/#cialis-coupon - buy cialis online
62lm4w
<a href="http://www.nncxv.info">buy generic cialis</a>
3812. wo713r
16.05.18
23:09
s72uj9
http://www.jrekg.info/#cheap-viagra-online - buy generic viagra
3g19ai
<a href="http://www.jrekg.info">order viagra</a>
cpuwq7
http://www.nncxv.info/#generic-cialis-online - buy cialis
q7dbmx
<a href="http://www.nncxv.info">buy generic cialis</a>
3811. MatthewCoomb
16.05.18
18:21
northwest pharmacy
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>northwest pharmacy</a>
best canadian pharmacies
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">northwestpharmacy</a>
3810. AlBundySheta
16.05.18
16:53
canada pharmacies online pharmacy
<a href=http://thewisearticles.com/>canadian pharmacies that are legit</a>
online pharmacy
<a href="http://thewisearticles.com/">northwestpharmacy</a>
3809. netoonSheta
16.05.18
15:40
canadian pharmacy no prescription
<a href=http://forextradingiq.com/>canadian pharmacies</a>
canadian drug stores online
<a href="http://forextradingiq.com/">northwestpharmacy</a>
3808. ira-optimaSheta
16.05.18
12:24
online pharmacies no prescription
<a href=http://talahicc.com/>canada drug</a>
prescription drug assistance
<a href="http://talahicc.com/">canadianpharmacy</a>
3807. ipconfigSheta
16.05.18
11:30
trust pharmacy canada
<a href=http://exceleste.com/>canada pharmacy</a>
canadapharmacyonline.com
<a href="http://exceleste.com/">drugs for sale</a>
3806. mbannerSheta
16.05.18
10:08
drug prices comparison
<a href=http://binarytrendprofits.com/>canada pharmacy online</a>
get prescription online
<a href="http://binarytrendprofits.com/">aarp recommended canadian pharmacies</a>
3805. shakoSheta
16.05.18
08:22
canadian pharmacy reviews
<a href=http://pavimentosdune.com/>global pharmacy canada</a>
canadian pharmacy online
<a href="http://pavimentosdune.com/">canadian viagra</a>
3804. CiferSheta
16.05.18
07:39
canadian viagra
<a href=http://eos-media.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
online canadian pharcharmy
<a href="http://eos-media.com/">global pharmacy canada</a>
3803. svgamesSheta
16.05.18
06:08
ed meds online
<a href=http://binaryoptions60sec.com/>canadian viagra</a>
drugs for sale
<a href="http://binaryoptions60sec.com/">drugs for sale</a>
3802. SilentSheta
16.05.18
04:22
trust pharmacy canada
<a href=http://nicktambone.com/>drugs for sale</a>
online pharmacy usa
<a href="http://nicktambone.com/">canadian pharmacy online</a>
3801. NevskieMasteraSheta
16.05.18
03:52
the canadian pharmacy
<a href=http://dunamisproductions.com/>canada pharmacy</a>
no prescription pharmacies
<a href="http://dunamisproductions.com/">canadian pharmacies online</a>
3800. wskharkovSheta
16.05.18
02:15
canadian mail order pharmacies
<a href=http://bestbinaryoptioninfo.com/>canada drugs</a>
prescription pricing
<a href="http://bestbinaryoptioninfo.com/">northwestpharmacy</a>
3799. Pavelutepe
16.05.18
01:56
http://shadymarket.pw/ Помощь в получении кредита... - последнее сообщение от вепрь
3798. PetrSkara
16.05.18
01:02
Полный комплекс услуг охраны строительных, жилых и офисных объектов, торгово-выставочных комплексов, магазинов, кафе, заводских и складских территорий, школ, детских садов и других объектов.
<a href=http://gladiator-26.ru/>сопровождении инкассации</a>
3797. ira-optimaSheta
16.05.18
00:29
web medical information
<a href=http://talahicc.com/>canada drugs</a>
ed meds online
<a href="http://talahicc.com/">canada pharmacy</a>
3796. nameSheta
16.05.18
00:14
canada pharmacies
<a href=http://delichappraisal.com/>top rated online canadian pharmacies</a>
pharmacies in canada
<a href="http://delichappraisal.com/">canadian cialis</a>
3795. OlegTog
16.05.18
00:07
Час назад изучал данные инет, случайно к своему восторгу заметил актуальный сайт. А вот и он: <a href=https://vodabur.by/>заказать бурение скважин</a> . Для моих близких этот вебсайт произвел хорошее впечатление. Пока!
3794. jkhadaskjaSheta
15.05.18
22:31
canadian pharmacies top best
<a href=http://corsonics.com/>canadian pharmacy viagra brand</a>
compare rx prices
<a href="http://corsonics.com/">canadian online pharmacies</a>
3793. Romanhot
15.05.18
18:01
Два часа назад анализировал содержимое инета, и к своему восторгу открыл прекрасный сайт. Вот ссылка: <a href=http://eaptekaplus.ru>Купить лекарства без рецепта</a> . Для нас данный ресурс оказался весьма неплохим. До свидания!
3792. Lelandbat
15.05.18
14:59
These are really wonderful ideas in about blogging. You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.
3791. LiailkLib
15.05.18
07:08
levitra 20 mg
<a href="http://levitralhvt.com">levitra generic</a>
canadian pharmacies online
<a href="http://canadianpharmaciesvdnh.com">Canadian Pharmacy</a>
levitra 20 mg
<a href="http://levitravdnh.com">levitra without a doctor prescription</a>
3790. ira-optimaSheta
15.05.18
02:44
safe canadian online pharmacies
<a href=http://talahicc.com/>canadian pharmacy online</a>
pharmacy canada
<a href="http://talahicc.com/">canada pharmacies online</a>
3789. nameSheta
15.05.18
01:40
northwest pharmacy canada
<a href=http://delichappraisal.com/>canadian pharmacies that are legit</a>
international pharmacy
<a href="http://delichappraisal.com/">canadian drugs</a>
3788. jkhadaskjaSheta
14.05.18
23:54
drugs without prescription
<a href=http://corsonics.com/>northwest pharmacy</a>
discount pharmacy online
<a href="http://corsonics.com/">drugs for sale</a>
3787. shakoSheta
14.05.18
22:50
global pharmacy canada
<a href=http://pavimentosdune.com/>canada drug</a>
prescription without a doctor's prescription
<a href="http://pavimentosdune.com/">trust pharmacy canada</a>
3786. SilentSheta
14.05.18
18:50
canadian pharma companies
<a href=http://nicktambone.com/>canadian pharmacies that are legit</a>
best price prescription drugs
<a href="http://nicktambone.com/">canada pharmacies online</a>
3785. ktuluSheta
14.05.18
14:41
canada drugs online pharmacy
<a href=http://nicholson-hall.com/>canada drugs online</a>
highest rated canadian pharmacies
<a href="http://nicholson-hall.com/">canadian pharmacy</a>
3784. AnnaPetrovaSheta
14.05.18
10:50
no prescription pharmacies
<a href=http://waltcoexpress.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
best online canadian pharcharmy
<a href="http://waltcoexpress.com/">canada pharmacies online prescriptions</a>
3783. nameSheta
14.05.18
09:32
mail order pharmacy
<a href=http://delichappraisal.com/>canada drug</a>
prescription drug price comparison
<a href="http://delichappraisal.com/">canadian online pharmacy</a>
3782. BabycakeSheta
14.05.18
07:12
prescription prices comparison
<a href=http://visitwaushara.com/>global pharmacy canada</a>
prescription price comparison
<a href="http://visitwaushara.com/">drugs for sale</a>
3781. DjLitvinSheta
14.05.18
05:44
pharmacy canada
<a href=http://maddenbattles.com/>canadian drugs</a>
online pharmacy no prescription
<a href="http://maddenbattles.com/">canadian pharmacies that are legit</a>
3780. JenichkaSheta
14.05.18
03:31
trusted overseas pharmacies
<a href=http://viantlusaship.com/>canadian pharmacies online prescriptions</a>
canadian drugstore reviews
<a href="http://viantlusaship.com/">canadian pharmacies online</a>
3779. jkhadaskjaSheta
14.05.18
02:14
buy prescription drugs from canada
<a href=http://corsonics.com/>canadian cialis</a>
prescription price comparison
<a href="http://corsonics.com/">trust pharmacy canada</a>
3778. fartunainfoSheta
14.05.18
02:02
canada meds
<a href=http://lunarciel.com/>canadian online pharmacies</a>
online pharmacy no prescription
<a href="http://lunarciel.com/">drugs for sale</a>
3777. andreiSheta
13.05.18
23:45
buy online prescription drugs
<a href=http://vianbcusaship.com/>aarp recommended canadian pharmacies</a>
canadian pharmacy online
<a href="http://vianbcusaship.com/">top rated online canadian pharmacies</a>
3776. vinceSheta
13.05.18
22:25
online discount pharmacy
<a href=http://irdrollout.com/>top rated online canadian pharmacies</a>
pharmacy online
<a href="http://irdrollout.com/">canadian pharmacy viagra brand</a>
3775. ValerichSheta
13.05.18
22:23
canadian pharmacies online prescriptions
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>top rated online canadian pharmacies</a>
prescription drugs canada
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canada drug</a>
3774. AlBundySheta
13.05.18
20:00
canada pharmacy no prescription
<a href=http://thewisearticles.com/>online pharmacies canada</a>
canada pharmacies prescription drugs
<a href="http://thewisearticles.com/">canada drugs</a>
3773. digitSheta
13.05.18
18:43
canada pharmacies online
<a href=http://interlandchemie.com/>canada drug</a>
legitimate canadian mail order pharmacies
<a href="http://interlandchemie.com/">canada pharmacies online</a>
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1275