[BG]   EN  
nickol.dir.bg

 
Рейтинг: 3.00
(147)
Начало
Фото Галерия
Счетоводство
Календар
Вижте още...
Услуги
За контакти

БЛОГ АРХИВ
«« август 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      



Счетоводство 14:10
« Обратно
Счетоводно отчитане на стоково – материалните запаси
Краткотрайните материални активи в предприятията по своята същност представляват стоково – материални запаси, използвани в дейността за сравнително кратък период от време. Характерно за материалните е, че те участват еднократно в дейността на предприятието, пренасят наведнъж и изцяло своята стойност като разход за производството или обръщението. Те могат да бъдат:
-Материали – предназначени за влагане в производствен процес с цел произвеждане на продукция и услуги. В строителното предприятие основните материали, които се използват са пясък, тухли, чакъл, метални конструкции, вар, пирони и др.

-Продукция – създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба. В строителното предприятие е готовият строителен обект, приет с Протокол обр. 16, съгласно Наредба 2 на МРРБ. Възможно е предприятието да произвежда полуготова продукция от спомагателна дейност, която е предназначена за собствени нужди или за продажба.

-Стоки – придобити чрез покупка. Целта на покупката на тези стоки е тяхната продажба.

-Незавършено производство – преставлява съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция. В строителните предприятия обектите имат дълъг срок на изграждане. В случаите, когато системата на заплащане е при готов обект, разходите по строителството се водят като незавършено производство. В случаите, когато системата е текущо заплащане с Протокол обр.19, размерът на незавършеното производство е значително по – малък, защото разходите за всеки етап се отразяват текущо като продукция.

-Инвестиция в материални запаси – материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване. Възможно е тези материали да служат като запас за текущи ремонти.

За отчитане на материалните запаси се използва с/ки от гр.30 Сметки за стоково – материални запаси.

Дебитират се: при увеличение на материалите
Кредитират се: при намаление на материалите

Тези сметки могат да имат само дебитно салдо. Материалните запаси се заприходяват по доставна стойност, както и всички разходи , направени за доставката и преработката на стоково – материалните запаси. За тази цел се ползва сметка 301 Доставки, за да се натрупат разходите. Движението на СМЗ в предприятието се отчита, чрез искания за отпускане на материали, експедиционни бележки, протоколи и др.

Оценка на стоково – материалните запаси.

В стойността на СМЗ не се включват разходите за материали, труд и други извън нормалните граници, издръжка на складове, освен когато са необходими за производствения процес, административните разходи, разходите за продажба. Разходите за закупуването на стоково – материалните запаси включват покупната цена, вносни мита и такси, невъзстановими данъци и акцизи.
Разходите за доставка на СМЗ включва превози, товаро – рзтоварни работи, монтаж и пробна експлоатация.

Себестойност:

Себестойност се изчислява на произведената продукция. Тя включва стойността на вложените материали, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на съответната продукция. В нея не се включват административните, финансовите, извънредните разходи и разходите по продажбите. Тези разходи се отчитат като текущи в периода, в който са направени.
Предприятията определят организацията за отчитане на разходите и начина на формиране на себестойността на продукцията и услугите, съгласно спецификата на производствената дейност и вида на произвежданата продукция. Необходимо е да се приеме база за разпределението на общопроизводствените разходи.

Счетоводно отчитане на придобиването на материалите.

Най – често срещаният начин за придобиване на СМЗ е чрез покупка. За отразяване на доставката се записва:
Д-т с/ка 301 Доставки
К-т с/ка 401 Доставчици

Включване на разходите за мито:
Д-т с/ка 459 Разчети с митници
К-т с/ка гр.50

Д-т с/ка 301 Доставки
К-т с/ка 459 Разчети с митници

За включване на разходите за транспорт в стойността на доставката:
Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги
К-т с/ка гр.50

Д-т с/ка 301 Доставки
К-т с/ка 602 Разходи за външни услуги
За отразяване на набраните разходи по доставката се записва:
Д-т с/ка 304 Стоки или
Д-т с/ка 302 Материали
К-т с/ка 301 Доставки

Счетоводно отчитане на придобиването на СМЗ като апортна вноска в капитал:

Осчетоводява се:
Д-т с/ка гр.30 Стоково – материални запаси
К-т с/ка 101 Основен капитал
Или
К-т вземания по записани дялови вноски.

ДДС не се начислява, защото апортът не е сделка по смисъла на ЗДДС.

Придобиване на стоково – материалните запаси по безвъзмезден начин:
Отразява се като приход по предполагаемата пазарна цена:
Д-т с/ка гр.30 Материали, продукция, стоки
К-т с/ка 709 Други приходи от дейността.

Счетоводно отчитане на получените материали /резервни части/ от бракувани ДМА
В практиката съществува възможността след бракуване на ДМА, те да бъдат разкомплектовани и частите да се ползват. За целта се взема записването:
Д-т с/ка 302 Материали
К-т с/ка 617 Разходи за ликвидация.

Счетоводно отчитане на придобиването на материали от собствено производство:
Придобитите материали от собствено производство са резервни части , модели, образци и т.н.:

Д-т с/ка 302 Материали
К-т с/ка 303 Продукция
Или К-Т С/ка ГР.61 Разходи за дейността.

Счетоводно отчитане на излишъците на СМЗ:
Установените при инвентаризация излишъци на незаприходените СМЗ е необходим да се заприходят по справедлива /пазарна/ цена:
Д-т с/ка гр. 30 Материали, продукция, стоки
К-т с/ка 709 Други приходи от дейността

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
В строителните предприятия при изграждането на един обект се използва огромно разнообразие от материали и конструкции. Намалението на стоково – материалните запаси се отразява като се изписват на разход с получаването им на строителния обект.
За отразяването на намалението на стоково – материалните запаси при тяхното предоствяне за употреба се използва някой от методите за отписване. Избраният метод се използва през целия отчетен период.

МЕТОДИ:
1. Метод на конкретно определена стойност. При този метод стоково – материалните запаси се отписват по конкретно оределената стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди производства, проекти или клиенти. Когато няма условия за прилагането на този метод се препоръчва да се използва един от следните методи:
2. Първа входяща – първа изходяща (FIFO) стойност. При този метод употребените стоково – материални запаси се изписват по оценки, съответни на тяхното придобиване и по реда на тяхното постъпване:
Материалите и стоките, които са закупени първи, се изписват първи при влагане в производството и при други намаления. Продукцията, която е произведена първа се изписва първа при продажба и руги намаления.
Оставащите в края на отчетния период материали, стоки и продукция са тези, които са закупени или произведени последни.
3. Среднопретеглена стойност. При този метод обикновено среднопретеглената стойност за всяка единица СМЗ се определя от сбора на среднопретеглената стойност наличните стоково – материални запаси в началото на периода и стойността на сходните, закупени или произведени през периода СМЗ, като този сбор се разделя на количеството им.Средната стойност се изчислява след всяко постъпление.

Счетоводно отчитане на продажбата на стоки.
Намалението на СМЗ може да се извърши в резултат на тяхната продажба.
Д-т с/ка 411 Клиенти
К-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоки /по продажна цена/
К-т с/ка 4532 Начислен ДДС върху продажбите.
Изписването на стоката става по един от допустимите методи с операцията:
Д-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоки
К-т с/ка 304 Стоки /по балансова стойност на стоката/
В резултат на финансовата операция се формира счетоводен резултат
Д-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоките
К-т 123 Печалби и загуби от текущата година.

Счетоводно отчитане на вложените в употреба материали:
Влагането на материали в производство се отчита в склада и счетоводството, чрез Искания за отпускане на метериали, експедиционни бележки, протоколи и др.
Изписването на материалите става по един от методите за оценка,като се вземе следното счетоводно записване:
Д-т с/ка 601 Разходи за материали
К-т с/ка 302 Материали
Разходът се отнася по функционално предназначение:
Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността
К-т с/ка 601 Разходи за материали.
В случаите, когато в края на годината от склада са изписани материали, но не са вложени все още в производството, изписаните на разход материали се отразяват чрез чревено сторно:
Д-т с/ка 601 Разходи за материали ЧЕРВЕНО СТОРНО
К-т с/ка 302 Материали ЧЕРВЕНО СТОРНО
Текущото отнасяне по функционално предназначение също се сторнира:
Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността ЧЕРВЕНО СТОРНО
К-т с/ка гр.60 Разходи по икономически елементи. ЧЕРВЕНО СТОРНО

Счетоводно отчитане на разходите за гориво и смазочни материали:
С НАРЕДБА 3 от 25.09.1989 г. за нормиране на разхода за горива и смазочни материали на авомобилите и мотоциклетите се определя разхода на горивата и смазочните материали, който е допустим, за да се признае финансовия резултат.
Разходът на гориво и смазочни материали се определя от изминатия пробег и експлоатационните условия на работа на автомобилите . Норменият разход на гориво на 100 км. Пробег се образува от основната норма и допълнителни корекции за специфични експлоатационни условия на работа. Ако нормата за ползвания автомобил, не фигурира в наредбата се ползват временни норми, установени с направени измервания и съставен протокол от комисия, определена от ръководителя на учреждението, фирмата, другите организации и поделения. Те важат за срок до 6 месеца и се извеждат чрез заповед от Управителя на дружеството.
Счетоводното отчитане на горивото и смазочните материали е следното:
Закупеното гориво:
Д-т с/ка 302 Материали
К-т с/ка 401 Доставчици
Изписване на разходите за материали:
Д-т с/ка 601 Разходи за материали
К-т с/ка 302 Материали
Желателно е изписването на горивото да става по метода на среднопретеглена стойност, но е възможо да стане и по други методи, в зависимост от утвърдената счетоводна политика в предприятието.
За отнасяне на р-да по функционално предназначение:
Д-т гр.61 Разходи за дейността
К-т с/ка 601 Разходи за материали.
Съгласно ЗКПО разходите за гориво, свързани с управленска дейност се облагат с данък, който е 10%.

Счетоводно отчитане на безвъзмездно дадените СМЗ:
Д-т с/ка 609 Други разходи
К-т с/ка гр. 30 Материали, стоки, продукция
К-т 4532 Начислен ДДС върху продажбите.
Документира се с протокол, по пазарна цена.

Счетоводно отчитане на липсите на СМЗ:
Липсите на активи се остановяват при инвентаризация. В случаите, когато има виновно лице се записва:
Д-т с/ка 442 Вземания по липси и начети
К-т с/ка гр.30 Материали, продукция, стоки.
/по балансова стойност/
К-т с/ка Ценови разлики по липси и начети
/с разликата до пазарната цена/
К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите.
Съгласно ЗКПО за данъчни цели не се признават за разход разходи от липса на дълготрайни и краткотрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила.
В случаите, когато няма виновно лице за липсите се записва:
Д-т с/ка 609 Други разходи
К-т с/ка гр.30 Материали, продукция, стоки.
К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите.

Счетоводно отчитане на работното облекло.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е право на работниците, както в производствените, така и в строителните и др. предприятия. Задължение на предприятието е да осигури подходящо и безплатно работно облекло, което да запази личното им облекло. Работното облекло е инвентар на предприятието и се отчита като материал. Средствата за работно облекло са за сметка на издръжката на производството или съответната друга дейност. Изписването на работното облекло става по един от методите за оценка, който предприятието е избрало,като се взема следното счетоводно записване:
Д-т 601 Разходи за материали
К-т с/ка 302 Материали
Необходимо е разхода да се отнесе по функционално предназначение:
Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността
К-т с/ка Разходи за материали



Отчитане на бракуването на СМЗ
Бракуването се отчита както всички останали липси. Но в резултат на бракуването може стоките, материалите или продукцията да бъдат продадени по занижени цени. Постъпилите суми се заприходяват като други приходи от дейността.
Д-т 609 Други разходи
К-т с/ка гр.30

Д-т с/ка 709 Други приходи от дейността
К-т с/ка 302 Материали
ДДС не се начислява само, ако при покупката не е ползван данъчен кредит, ако са минали повече от 5 години от датата на придобиване на СМЗ, при нормиран технологичен брак, при непреодолима сила или при катастрофа, когато бракуващият може да докаже, че катастрофата не е по негова вина.

Преоценка на СМЗ:
Преоценката се извършва периодично, ако се наложи, ако възможната продажна цена е по – ниса от отчетната стойност и др. Оценката се базира на най – сигурните съществуващи данни по време на съставянето й – пазарна цена, борсова цена.
Когато преоценката намалява отчетната стойност се записва:

Д-т с/ка 608 Разходи от последващи оценки на активи
К-т с/ка Материали, продукция, стоки.
В случаите, когато в резултат на оценката нетната реализируема стойност се увеличава, се записва:
Д-т с/ка гр. 30 Материали, продукция, стоки
К-т 709 Други приходи от дейността.
14 Септември 08, 14:10    Коментари (469)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 край 
469. oacibaceduzok
21.08.17
16:29
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
468. jebiwok
21.08.17
03:39
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
467. umeyilqokub
20.08.17
19:42
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
466. ifacaqu
20.08.17
19:29
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
465. dbibeatirip
19.08.17
20:21
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
464. iworexevi
19.08.17
20:05
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
463. ipuromoxali
19.08.17
19:53
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
462. ubeupace
19.08.17
15:30
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
461. AdrianBip
19.08.17
00:36
wild west playground west jordan
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west for pc</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west play</a>
wild west online
460. oodcifepuwejo
18.08.17
16:07
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
459. afnirqo
18.08.17
15:49
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
458. ibixosezecu
18.08.17
15:30
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
457. omuxomo
18.08.17
15:28
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
456. Frandyitera
18.08.17
12:59
bang card game wild west show
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>WildNab</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west online</a>
wild wild west games for parties
455. AdrianBip
18.08.17
11:05
lead and gold gangs of the wild west gameplay ps3
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west online</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west play</a>
wild wild west online subtitrat hd
454. Glenntruby
18.08.17
10:21
download game wild west guns for pc
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west game</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west play</a>
wild west games for pc download
453. AdrianBip
18.08.17
04:20
play free wild west games online
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west online</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">play game wild west</a>
wild west games for gym class
452. Frandyitera
18.08.17
02:32
snoring 2 wild west game
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west play </a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">mmo wild west</a>
best wild west games for pc
451. ekuceqe
18.08.17
00:38
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
450. mixuwoifuraqu
18.08.17
00:25
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
449. alwipunj
18.08.17
00:13
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
448. ikilameoyr
18.08.17
00:00
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
447. AdrianBip
17.08.17
22:05
ver wild wild west online latino hd
<a href=http://wildwestonlineplay.com/>wild west online</a>
<a href="http://wildwestonlineplay.com/">wild west online</a>
baseball slam game wild west chains
446. ivalois
17.08.17
16:13
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
445. sexuqiearihu
17.08.17
16:00
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
444. odiwuli
17.08.17
15:36
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
443. agjaopuiqa
17.08.17
15:24
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
442. Barbaracap
16.08.17
19:03
<b>Купить IPhone Киев, Купить Айфон Недорого, Айфон Цена В Украине
</b>
-----------------------------------
Срок – до трёх лет, доступно постоянное пополнение и снятие средств. Постоянная беготня, пренебрежительное отношение к персоналу, нервы, штрафы, отсутствие полноценного обеда – будни обыкновенного продавца-консультанта в «Евросети». Сумма пополнения должна быть не меньше 1000 рублей при внесении наличными, без ограничений – в случае безналичного пополнения. И, действительно, остается только наблюдать сколько они заработали – т.е. насколько выросла цена пая. Ставка 12,9% годовых оформившим полную форму заявки онлайн при условии внесения платежа не позднее чем за 10 дней до даты его оплаты, при предоставлении залога (иномарки не старше 16 лет к концу срока кредита) и при наличии расширенного страхования. В Локо-Банке она устанавливается индивидуально в пределах от 15,4% до 29,5% годовых. Но в любой предыдущей модели были большие трудности со съемкой в условиях низкой освещенности. Однако в случае снятия обеих команд приоритетным считался вариант проведения чемпионата с 14-ю командами. Второй вариант подразумевает то, что начисление абонентской платы осуществляться не будет, а стоимость трафика при этом оказывается максимально сниженной.|Выплаты производятся раз в месяц на карту «Тинькофф Банк», которая выдается сотруднику бесплатно или с помощью некоторых видов электронных платежных систем. В этом случае отпадает необходимость несколько раз посещать отделение банка. После предварительного одобрения вашей заявки специалист банка произведет для вас примерный расчет графика погашения задолженности и объяснит порядок ваших дальнейших действий. Калькулятор ОСАГОпроизводит онлайн расчет стоимости полиса по тарифам 2017 года: мощность двигателя автомобиля, стаж водителя, место регистрации автомобиля. Стоимость иены определяется прежде всего высоким уровнем производства в Японии – страна занимает третье место в мире по валовому внутреннему продукту после США и Китая, а также положительным сальдо торгового баланса и отрицательной (-0,7% в 2010 году) инфляцией. Суммы, внесенной Вами 21.06.2010 года было недостаточно для погашения образовавшегося долга. Одним из ключевых триггеров стало отключение международными платежными системами обслуживания нескольких российских банков, в результате чего весной 2014 года держатели карт были лишены доступа к своим средствам. Срок действия составляет три года. А ниже — внятный и подробный обзор самого важного «железа» iPhone 5S, написанный им же.


<b>Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:</b>

http://kredit.bestsky.info/
441. hvakimevepen
16.08.17
09:29
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
440. rubodavac
16.08.17
09:03
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
439. aapuvuivo
16.08.17
08:54
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
438. eudapoyeboi
16.08.17
08:39
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
437. udomaehokadu
15.08.17
22:03
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
436. Petersex
15.08.17
18:38
diflucan muscle cramps
<a href=http://buydiflucancvv.com/>diflucan buy in usa</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">AaronNab</a>
diflucan side effect alopecia
435. Petersex
15.08.17
17:38
diflucan zonder voorschrift
<a href=http://buydiflucancvv.com/>http://buydiflucancvv.com/</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">buy cheap diflucan online</a>
when do i take diflucan with antibiotics
434. Petersex
15.08.17
14:32
diflucan and oral thrush
<a href=http://buydiflucancvv.com/>where can i buy diflucan</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">buy diflucan online canada</a>
diflucan making me sick
433. Petersex
15.08.17
13:52
side effects diflucan
<a href=http://buydiflucancvv.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">buy cheap diflucan online</a>
can males take diflucan
432. Petersex
15.08.17
13:10
drug diflucan side effects
<a href=http://buydiflucancvv.com/>buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">buy diflucan online canada</a>
does diflucan work better than monistat
431. Petersex
15.08.17
12:28
recurring yeast infections diflucan
<a href=http://buydiflucancvv.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">diflucan fluconazole buy</a>
yeast infection treatment for men diflucan
430. Petersex
15.08.17
11:39
oral diflucan for seborrheic dermatitis
<a href=http://buydiflucancvv.com/>buy diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucancvv.com/">where can i buy diflucan</a>
sporanox and fluconazole diflucan
429. ogufqivti
15.08.17
05:58
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
428. odufigi
15.08.17
05:41
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
427. oridixejewo
14.08.17
16:34
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
426. uhojiejiif
14.08.17
16:21
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
425. lifoxavarizud
14.08.17
01:36
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
424. isenajipipzef
14.08.17
01:17
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
423. Petersex
13.08.17
18:28
140 joycasino
<a href=http://joycasino7ntl.ru/>джойказино</a>
<a href="http://joycasino7ntl.ru/">http://joycasino7ntl.ru/</a>
джой казино приложение
422. Petersex
13.08.17
17:52
проблемы с джой казино точка ком
<a href=http://joycasino7ntl.ru/>джой казино официальный сайт</a>
<a href="http://joycasino7ntl.ru/">джой казино официальный сайт</a>
казино джойказино
421. Petersex
13.08.17
16:35
джой казино сом официальный сайт на деньги
<a href=http://joycasino7ntl.ru/>joycasino</a>
<a href="http://joycasino7ntl.ru/">http://joycasino7ntl.ru/</a>
бесплатно казино joycasino автоматы
420. ftorous
13.08.17
00:50
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
419. anwoqiv
13.08.17
00:37
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
418. uxbujufiwonex
13.08.17
00:09
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
417. ozikamuqi
13.08.17
00:05
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
416. icucotita
12.08.17
23:56
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
415. Petersex
12.08.17
13:40
джой казино играть бесплатно
<a href=http://joycasino7ntl.ru/>http://joycasino7ntl.ru/</a>
<a href="http://joycasino7ntl.ru/">joycasino</a>
войти на сайт джойказино
414. pemodaj
12.08.17
07:49
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
413. olebujdo
11.08.17
12:36
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
412. utekivip
11.08.17
11:54
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
411. otegouxof
11.08.17
11:36
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
410. ozkrublohu
11.08.17
11:33
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
409. uageafogxov
11.08.17
07:18
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
408. atupamamij
11.08.17
07:05
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
407. ocimtexun
10.08.17
16:11
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
406. ibaqohtam
10.08.17
15:57
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
405. igukiase
10.08.17
08:23
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
404. uwokivoeduq
10.08.17
08:09
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
403. aujfiruk
10.08.17
08:07
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
402. ibzodecaeh
10.08.17
07:57
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
401. ivoekaceyada
09.08.17
04:49
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
400. ivudumihapuwu
09.08.17
04:35
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
399. iwekupca
09.08.17
03:49
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
398. Petersex
09.08.17
00:47
маска на лицо черная тканевая купить
<a href=http://blackmaskntl.ru/>купить черную маску для лица</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">маска от черных точек купить</a>
black mask shills купить в москве
397. Frandyitera
08.08.17
19:02
what is the drug diflucan used for
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
dr oz candida diflucan
396. Petersex
08.08.17
15:36
черная маска из аль джебры купить
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
черная маска купить рязань
395. Frandyitera
08.08.17
12:37
how long does diflucan stay in your body
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>XrenNab</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">diflucan 150 mg</a>
buy diflucan one
394. Petersex
08.08.17
12:26
купить маску от черных точек в минске
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
маска темнее черного купить аниме
393. oxubusuj
08.08.17
08:43
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
392. Frandyitera
08.08.17
05:39
does diflucan kill intestinal yeast
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">ChlenNab</a>
advanced book by diflucan guest powered
391. Petersex
08.08.17
05:39
черная кружевная маска купить
<a href=http://blackmaskntl.ru/>маска от черных точек купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">http://blackmaskntl.ru/</a>
black mask купить в москве в аптеке
390. Barbaracap
08.08.17
04:52
Польский Злотый. Бумажные Купюры

-----------------------------------
Если СК после Вашего туда обращения в 5-дневный срок на свою экспертизу не направит, тогда проводите свою НЭ - ее результаты обязана принять СК, но опять же - рассчитают с учетом износа. Все автомобилисты хотят застраховаться дешево и со скидками, но далеко не каждый понимает, - откуда берется цена на страховку авто. Все державы должны отказаться от контроля над их колониальными, подмандатными и островными владениями всюду в мире. По другим отзывам видно, что при удачном прохождении курса обучения банк работу все-таки предоставляет. Что касается пароля, то первый его вариант обязательно выдает только банк. С 14 сентября 2015 года, все заявители, запрашивающие шенгенскую визу, должны будут пройти обязательную процедуру сканирования отпечатков пальцев. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. N 2 и отказывает в удовлетворении требований полностью. При этом программа сама разложит деньги по квитанциям и отправит по назначению. У россиян популярны платежные терминалы «Элекснет», SprintNet, QIWI, Quickpay, «Свободная касса» и TelePay, с помощью которых можно быстро и дешево перевести деньги в счет оплаты кредита.


Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:

http://kredit.bestsky.info/
389. aatikipawi
08.08.17
03:36
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
388. Frandyitera
08.08.17
02:44
does diflucan affect ovulation
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
drinking alcohol with diflucan
387. Frandyitera
07.08.17
23:46
diflucan discount
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
diflucan com
386. Petersex
07.08.17
23:40
маски от черных точек купить интернет магазин
<a href=http://blackmaskntl.ru/>black mask для лица где купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска от угрей купить</a>
маска черных купить
385. Frandyitera
07.08.17
20:47
diflucan how long
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy cheap diflucan online</a>
yasmin diflucan
384. Petersex
07.08.17
20:40
маска от черных точек купить отзывы
<a href=http://blackmaskntl.ru/>bekijk webpagina
</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
black mask для лица где купить
383. nhksxnrance
07.08.17
18:58
topet82z6l viagra online cheap - <a href="http://viagraonlinetop2017.com"> online viagra</a> - <a href=http://viagraonlinetop2017.com>buy generic viagra online</a> - <a href="http://viagraonlinetop2017.com"> viagra online</a> - viagra online prescription
382. Petersex
07.08.17
10:05
где купить черную маску спб
<a href=http://blackmaskntl.ru/>купить black mask</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">купить черную маску для лица</a>
черная маска где купить в москве
381. Allenrak
07.08.17
10:05
маска темнее черного купить аниме
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
черная маска купить уфа
380. Allenrak
07.08.17
07:09
черная маска купить в саратове
<a href=http://blackmaskntl.ru/>black mask купить в красноярске
</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">BlackNab</a>
купить маску black mask в москве
379. Allenrak
07.08.17
04:12
маска медицинская черная купить москва
<a href=http://blackmaskntl.ru/>black mask для лица где купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">BlackNab</a>
черная маска купить красноярск
378. Petersex
07.08.17
04:12
где можно купить черную маску для лица
<a href=http://blackmaskntl.ru/>купить black mask</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">черная маска купить</a>
маска от черных точек купить украина
377. WilliamMag
06.08.17
17:58
http://ondr.spmuz1.ru

<a href=http://ondr.spmuz1.ru/seks-gruppovoj/32180-prostitutki-leninskij-prospekt-voronezh.html>проститутки ленинский проспект воронеж</a>
<a href=http://ondr.spmuz1.ru/glubokij-minet/34571-gde-snjat-prostitutku-v-gorode-aprelevke-moskovskoj.html>где снять проститутку в городе апрелевке московской области</a>

<a href=http://ondr.spmuz1.ru/map6.html>http://ondr.spmuz1.ru/map6.html</a>


<a href="http://ondr.spmuz1.ru/bdsm/55595-shljuhi-krasnojarsk-zheleznodorozhnyj-rajon.html">шлюхи красноярск железнодорожный район</a>
<a href="http://ondr.spmuz1.ru/bdsm/30336-forum-gde-snjat-prostitutku-v-beleve.html">форум где снять проститутку в белеве</a>

<a href="http://ondr.spmuz1.ru/map3.html">http://ondr.spmuz1.ru/map3.html</a>
376. Jerommef
06.08.17
17:57
diflucan during pregnancy third trimester
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>http://diflucanbuyrxxd.com</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">webseite
</a>
diflucan advanced guestbook 2.4.4
375. Jerommef
06.08.17
15:12
buy diflucan canada
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy cheap diflucan online</a>
one dose diflucan for oral thrush
374. Frandyitera
06.08.17
12:42
diflucan ingrediants gluten
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>can you buy diflucan over the counter</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
yeast infection worse on diflucan
373. Jerommef
06.08.17
12:26
diflucan from pharmaciess
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">http://diflucanbuyrxxd.com</a>
fluconazole diflucan 150 mg
372. Frandyitera
06.08.17
09:39
www drugs com sfx diflucan side effects html
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a>
diflucan candida diet
371. Jerommef
06.08.17
09:37
pillsecure com diflucan
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan over the counter </a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">diflucan 150 mg</a>
monistat with diflucan
370. Frandyitera
06.08.17
04:17
diflucan with aclohol
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online canada</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan over the counter</a>
diflucan and terazol together
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.2395