nickol.dir.bg

  [BG]   EN  
nickol.dir.bg

 
Рейтинг: 3.00
(147)
Начало
Фото Галерия
Счетоводство
Календар
Вижте още...
Услуги
За контакти

БЛОГ АРХИВ
«« декември 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31Счетоводство 13:58
« Обратно
Дълготрайни нематериални активи.
Те представляват по своята същност дългосрочни инвестиции в дълготрайни активи с нематериален характер под формата на права върху индустриална собственост, права върху интелектуална собственост, концесионни права, технологични права, програмни продукти и т.н. , с цел получаване на икономическа изгода.
Правата върху индустриална собственост могат да се притежават или дългорочно да се ползват от предприятието, независимо дали са закупени или са създадени от него. Като такива могат да бъдат определени:търговски марки, авторски права, софтуер, търговски наименования, издателски права, лицензи и франчайзи, патенти.
Те отговарят на критериите да се ползват за период по-дълъг от 1 година в дейността на предприятието и да са с цена на придобиване по-висока от 500 лв
В сметкоплана са предвидени с/ките от гр. 21 ДНА, които са активни и могат да имат само дебитно салдо. Водят се аналитично по активи и дата на придобиване
Дебитират се :при увеличение на ДНА
Кредитират се: При намаление на ДНА

За улеснение можем да създадем сметка 613, като я наречем Разходи за придобиване на ДА и в нея набираме разходите както за покупката или създаването на ДМА, така и за ДНА.

Първоначална оценка
Първоначално всеки ДНА се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и преките разходи. Първоначалната цена включва цената на продукта, увеличена с първоначалната доставка, привеждане в работно състояние, хонорари, инсталиране, консултиране, програмиране и т.н. Не се включват административните разходи и тези, които не са пряко свързани с експлоатацията на ДНА – разходите за обучение на персонала, например. Операциите са аналогични с тези, които се вземат за придобиването на ДМА.
Последващи разходи:
Предприятието може да осъвремени свой ДНА, като направи разходи за това. Цената на разходите се включва в стойността на актива, повишава се балансовата му стойност. Това става чрез операциите:
Д-т с/ки гр.60 Разходи по икономически елементи
К-т с/ка 401 Доставчици
К-т с/ка гр.50
Направените разходи от гр.60 се отнасят по функционално предназначение:
Д-т с/ка 613 Разходи за придобивне на ДА
К-т с/ки от гр. 60 Разходи по икономически елементи.

След извършването на подобрението на ДНА е необходимо да се отнесат разходите в стойността на актива, за да се повиши неговата отчетна стойност:
Д-т с/ка от гр.21 ДНА
К-т с/ка 613 Разходи за придобиване на ДА

Начисляване на амортизация на ДА:
Механизмът е аналогичен на амортизирането на ДМА. Законът определя максимална амортизационна норма за софтуер 50%, за права за ползване, ограничени в период:100/периода, но не повече от 33 1/3 % и за всички останали нематериални активи: 15%.
Нематериалните активи се включват в счетоводния и данъчния амортизационен план.
За начисленията на амортизациите се съставя следното счетоводно записване:
Д-т с/ка 603 Разходи за амортизации
К-т с/ка 242 Амортизации на ДНА

За отнасяне на разходите по функционално предназначение се взема:
Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността
К-т с/ка 603 Разходи за амортизации.

Счетоводно отчитане на ДНА:
Възможно е придобитите ДНА да бъдат външно или вътрешно създадени.
При покупка се записва:
Д-т с/ки от гр.21 ДНА
К-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките
К-т 401 Доставчици

За строителните предприятия закупеното право на строеж се отчита по сметка 2219 Други дълготрайни нематериални активи в случаите, когато сградата, която ще се строи е за собствено потребление. В останалит еслучаи вещното право на строеж се калкулира в цената на сградата. Учредяването или прехвърлянето на право на строеж се счита за доставка свързана със земя/необлагаема по ДДС/, докато сградата, за която се прехвърля правот на строеж, е в груб строеж. Тогава прехвърлянето се осчетоводява:
Д-т с/ка 219 Други ДНА
К-т с/ка гр.50 Парични средства.
Апортна вноска:
ДНА може да се придобие и като апортна вноска, механизмът за което е подробно описан в тема 1. Апортната вноска не е сделка според ЗДДС, следователно за апротирания актив не се начислява ДДС.

Счетоводно отчитане на придобиването на ДНА по безвъзмезден начин:

Придобиването на ДНА по безвъзмезден начин се отичта като извънреден приход по справедлива стойност – предполагаема цена /борсова, пазарна, експертна оценка/.
В случаите на безвъзмездна доставка се взема следното записване:
Д-т с/ка гр.21 ДНА
К-т с/ка 753 Финансиране за ДА

Счетоводно отчитане на придобиване на ДНА чрез собствено производство и развойна дейност:

В практиката съществуват множество възможности за придобиване на ДНА чрез собствено производство или чрез възлагане за създаване на друго предприятие. В този случай се правят няколко счетоводни записвания:

За отразяване на разходите по икономически елементи:
Д-т с/ка от гр.60 Разходи по икономически елементи
К-т с/ки от гр. 50 парични средства

За калкулиране на разходите за придобиванена ДНА се записва:
Д-т с/ка 613 Разходи за придобиване на ДА
К-т с/ка гр.60 Разходи по икономически елементи.

За заприходяване на придобития актив се записва:
Д-т с/ка гр.21 ДНА/с всички натрупани разходи/
К-т с/ка 613 Разходи по придобиване на ДА

Преоценка на ДНА

За отчетността на предприятието се следва принципът в края на отчетния период да се прави тест за обезценка/дооценка на актива. Когато очевидно стойностите на активите са очевидно занижени или завишени, се прави преоценка на дадения актив по справедлива стойност. За извършените преоценки се съставя Протокол за обезценка /дооценка/ на нематериалните активи.
Съгласно ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Те се признават в годината на отпиисване на актива.
1.При намаляване на балансовата стойност се вземат следните операции:
Д-т с/ка 608 Разходи от последващи оценки на активи
К-т 242 Амортизация на ДНА
Ако има създаден резерв от преоценка:

Д-т 112 Резерв от последваща оценка на ДА
К-т 242 Амортизация на ДНА
За трансформиране на резерва в неразпределената печалба в годината на отписване на актива се прави записването:
Д-т с/ка 112 Резерви от последваща оценка на ДНА
К-т 122 Неразпределена печалба от минали години.

2.При увеличаване на балансовата стойност на актива, в резултат на преоценка:
За амортизируеми активи:
Д-т с/ка 242 Амортизация на ДНА
К-т с/ка 112 Резерви от последваща оценка на ДА
Или
К-т с/ка от гр.73 Приходи от възстановени загуби от обезценка
За неамортизируеми активи:
Д-т с/ка от гр.20 ДНА
К-т с/ка 112 Резерви от последваща оценка на ДА
Или
К-т с/ка гр.73 Приходи от възстановени загуби от обезценка.
За трансформиране на преоценъчния резерв в неразпределената печалба при отписване на ДНА, се записва:
Д-т с/ка 112 Резерви от последваща оценка на ДА
К-т с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години.

Счетоводно отчитане на намалението на ДНА:

Отписването на ДНА се извършва по балансова стойност при окончателното изваждане от употреба.

Счетоводно отчитане на продажбата на ДНА

Най – често срещания случай на намаление на ДНА е неговата продажба. Възможно е продажната цена да е различна от балансовата стойност на актива. В този случай разликата между нетния приход от продажбата и балансовата стойност се отчита като печалба или загуба.
За отписване на актива се записва:

Д-т с/ка 242 Амортизация на ДНА
Д-т с/ка 706 Приходи от продажба на ДА
К-т с/ка 21 ДНА

При отписването на актив, ако има създаден преоценъчен резер се отписва в годината на отписването на актива:

Д-т с/ка 112 Резерви от последваща оценка на ДА
К-т с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години.

Счетоводно отчитане на трансформирането на ДНА в стока.

Съществуват възможности за трансформиране на ДНА в стока, с цел продажба, а също така и във финансов актив.
И при двата случая се извършва трансформиране, ДНА се изписва по балансова стойност.
1. Трансформиране на ДНА в стока, с цел последваща продажба:

Д-т с/ка 242 Амортизация на ДНА
Д-т с/ка 304 Стоки
К-т с/ка гр.21 ДНА /по балансова стойност/

2. Трансформиране на ДНА във финансов актив /при участие с апортна вноска в друго дружество/

Д-т с/ка 242 Амортизация на ДНА
Д-т гр. 22 Дългосрочни финансови активи /по съдебна оценка/
Д-т гр. 65 Финансови разходи за бъдещи периоди /при съдебна оценка с по-ниска от балансовата стойност/
К-т с/ка от гр.21 ДНА /по балансова стойност/
К-т с/ка гр.75 Финансови приходи за бъдещи периоди /когато съдебната оценка е по – висока от балансовата стойност/

Счетоводно отчитане на бракуването на ДНА:
За бракуване на ДНА се вземат следните записвания:
Д-т с/ка 242 Амортизация на ДНА
Д-т с/ка 609 Други разходи
К-т с/ка от гр.21 ДНА
14 Септември 08, 13:58    Коментари (7)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
7. Billyhok
31.08.17
20:19
wh0cd676352 <a href=http://finasteride.pro/>propecia</a> <a href=http://toprolxl.reisen/>toprol xl</a> <a href=http://effexorxr.shop/>generic effexor cost</a>
6. Acryworrergo
24.08.17
07:19
By dealing together, you both can address problems of self-esteem and mutual trust. However, it is important to obtain the doctor's opinion first before taking these oral medications since these could have bad side effects about the body.
5. Donaldniz
05.07.17
20:52
Крем от псориаза "Anti Psori Nano" - псориаз можно вылечить!

Anti Psori Nano» может использоваться
при любых видах и формах псориаза,
в том числе и тяжелых!

КЛИНИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПОМИМО ПСОРИАЗА «ANTI PSORI NANO»
ПОМОГАЕТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ, КАК

Дерматофитоз
Онихомикоз
Кандидозная паронихия
Микозы кожи и ногтей, вызванные дерматофитами и/или дрожжами
Разноцветный лишай
Фолликулит
Трихофитии
Кожный лейшманиоз
Себорейный дерматит
Грибковый сепсис
Экзема
Герпес
Угревая сыпь

А если «Anti Psori Nano» помогает другим, значит, она поможет и вам!

Зачастую к псориазу присоединяется экзема, как осложнение или лекарственная аллергия. Для того, чтобы приобрести это средство, не стоит идти в аптеку, так как купить китайский крем Yiganerjing можно непосредственно у производителя. Хватает месяца для того, чтобы полностью избавиться от проявлений псориаза. Очень часто псориаз начинает проявляться после того, как пациент переживает сильный стресс. Многие больные считают нужным кратко объяснить своим новым знакомым, что же такое псориаз и то, что он не заразен. Магнипсор без гормональных компонентов, несмотря на то, что в основе его рецепта лежат народные средства, у него есть ряд противопоказаний, например, для детей и беременных женщин. В состав гормональных мазей входят гормоны, которые относятся к группе глюкокортикостероидов. Крем имеет натуральный состав и при этом показывает отличную эффективность в борьбе с псориазом. Медицинская статистика свидетельствует: при общем заболевании псориазом у 7% больных развивается и псориаз ногтей. Экссудативный псориаз отличается выраженной воспалительной реакцией кожи, что проявляется наличием пластинчатых чешуйко-корок на поверхности бляшек, иногда многослойных, напоминающих по виду слоеный пирог (в таких случаях эту форму псориаза называют рупиоидной).


Вот что говорят о Anti Psori Nano
в программе Елены Малышевой "Здоровье" на Первом: http://antipsori1.pomogishop.com
4. mamaeka
03.03.17
20:47
Resepsi pernikahan dengan dekorasi meja yang pas akan membuat suasana pesta pernikahan menjadi lengkap dan semarak, para tamu dan undangan yang hadir akan merasakan senang seperti halnya yang dirasakan oleh kedua pasangan yang melangsungkan pernikahan. Untuk dapat menghadirkan dekorasi meja pernikahan yang pas setidaknya kita memerlukan beberapa tips dan trik agar dekorasi meja yang dihasilkan bisa menampilkan tampilanyang maksimal.Hal pertama yang harus diperhatikan dalam memilih dekorasi meja yang pas adalah dengan mencocokan terhadap tema yang dipakai dan diadopsi dalam pernikahan, dengan kita mengetahui dan mencocokan tema dengan dekorasi dan tampilan pesta salah satunya meja membuat ruangan akan menjadi serasi dan kompak. <a href="http://mamaeka.com/merencanakan-dekorasi-meja-terbaik-untuk-pernikahan-anda/">Merencanakan Dekorasi Meja Terbaik Untuk Pernikahan Anda </a>
3. TaxiUber
13.02.17
08:17
Привет Всем!
Наш таксопарк приглашает водителей к сотрудничеству‚ основная масса заказов собрана именно в Uber

<a href=https://partners.uber.com/i/m7yr9ue>Регистрация в Uber - жми</a>

Мы предлагаем:
-Подработку или как основной вид заработка;
-Гарантированный поток заказов‚ круглосуточно;
-Удобная и простая система заказов;
-Средней доход до 100 000 руб./месяц;
-Свободный график работы;
-Автоматическое распределение заказов;
-Бесплатное обучение‚ возможность начать выполнять заказы сразу после подключения.

Звоните и пишите‚ всегда рады помочь в трудоустройстве!

Можете самостоятельно зарегистрироваться в Uber https://partners.uber.com/i/m7yr9ue


По всем вопросам звоните ежедневно с 10:00 до 17:00!
8-800-333-04-42 (звонок бесплатный)
2. CatsnamesCoxy
02.02.17
03:16
How to name a kitten? Found here unique kitten names http://allcatsnames.com/girl-kitten-names-unique full list of names for cats.
1. Jeremylax
26.01.17
17:51
FitoSpray — спрей для похудения -> http://fitospray-spb.ru/
---------------------
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.0997