nickol.dir.bg

  [BG]   EN  
nickol.dir.bg

 
Рейтинг: 3.00
(147)
Начало
Фото Галерия
Счетоводство
Календар
Вижте още...
Услуги
За контакти

БЛОГ АРХИВ
«« май 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      Счетоводство 13:58
« Обратно
Дълготрайни нематериални активи.
Те представляват по своята същност дългосрочни инвестиции в дълготрайни активи с нематериален характер под формата на права върху индустриална собственост, права върху интелектуална собственост, концесионни права, технологични права, програмни продукти и т.н. , с цел получаване на икономическа изгода.
Правата върху индустриална собственост могат да се притежават или дългорочно да се ползват от предприятието, независимо дали са закупени или са създадени от него. Като такива могат да бъдат определени:търговски марки, авторски права, софтуер, търговски наименования, издателски права, лицензи и франчайзи, патенти.
Те отговарят на критериите да се ползват за период по-дълъг от 1 година в дейността на предприятието и да са с цена на придобиване по-висока от 500 лв
В сметкоплана са предвидени с/ките от гр. 21 ДНА, които са активни и могат да имат само дебитно салдо. Водят се аналитично по активи и дата на придобиване
Дебитират се :при увеличение на ДНА
Кредитират се: При намаление на ДНА

За улеснение можем да създадем сметка 613, като я наречем Разходи за придобиване на ДА и в нея набираме разходите както за покупката или създаването на ДМА, така и за ДНА.

Първоначална оценка
Първоначално всеки ДНА се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и преките разходи. Първоначалната цена включва цената на продукта, увеличена с първоначалната доставка, привеждане в работно състояние, хонорари, инсталиране, консултиране, програмиране и т.н. Не се включват административните разходи и тези, които не са пряко свързани с експлоатацията на ДНА – разходите за обучение на персонала, например. Операциите са аналогични с тези, които се вземат за придобиването на ДМА.
Последващи разходи:
Предприятието може да осъвремени свой ДНА, като направи разходи за това. Цената на разходите се включва в стойността на актива, повишава се балансовата му стойност. Това става чрез операциите:
Д-т с/ки гр.60 Разходи по икономически елементи
К-т с/ка 401 Доставчици
К-т с/ка гр.50
Направените разходи от гр.60 се отнасят по функционално предназначение:
Д-т с/ка 613 Разходи за придобивне на ДА
К-т с/ки от гр. 60 Разходи по икономически елементи.

След извършването на подобрението на ДНА е необходимо да се отнесат разходите в стойността на актива, за да се повиши неговата отчетна стойност:
Д-т с/ка от гр.21 ДНА
К-т с/ка 613 Разходи за придобиване на ДА

Начисляване на амортизация на ДА:
Механизмът е аналогичен на амортизирането на ДМА. Законът определя максимална амортизационна норма за софтуер 50%, за права за ползване, ограничени в период:100/периода, но не повече от 33 1/3 % и за всички останали нематериални активи: 15%.
Нематериалните активи се включват в счетоводния и данъчния амортизационен план.
За начисленията на амортизациите се съставя следното счетоводно записване:
Д-т с/ка 603 Разходи за амортизации
К-т с/ка 242 Амортизации на ДНА

За отнасяне на разходите по функционално предназначение се взема:
Д-т с/ка гр.61 Разходи за дейността
К-т с/ка 603 Разходи за амортизации.

Счетоводно отчитане на ДНА:
Възможно е придобитите ДНА да бъдат външно или вътрешно създадени.
При покупка се записва:
Д-т с/ки от гр.21 ДНА
К-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките
К-т 401 Доставчици

За строителните предприятия закупеното право на строеж се отчита по сметка 2219 Други дълготрайни нематериални активи в случаите, когато сградата, която ще се строи е за собствено потребление. В останалит еслучаи вещното право на строеж се калкулира в цената на сградата. Учредяването или прехвърлянето на право на строеж се счита за доставка свързана със земя/необлагаема по ДДС/, докато сградата, за която се прехвърля правот на строеж, е в груб строеж. Тогава прехвърлянето се осчетоводява:
Д-т с/ка 219 Други ДНА
К-т с/ка гр.50 Парични средства.
Апортна вноска:
ДНА може да се придобие и като апортна вноска, механизмът за което е подробно описан в тема 1. Апортната вноска не е сделка според ЗДДС, следователно за апротирания актив не се начислява ДДС.

Счетоводно отчитане на придобиването на ДНА по безвъзмезден начин:

Придобиването на ДНА по безвъзмезден начин се отичта като извънреден приход по справедлива стойност – предполагаема цена /борсова, пазарна, експертна оценка/.
В случаите на безвъзмездна доставка се взема следното записване:
Д-т с/ка гр.21 ДНА
К-т с/ка 753 Финансиране за ДА

Счетоводно отчитане на придобиване на ДНА чрез собствено производство и развойна дейност:

В практиката съществуват множество възможности за придобиване на ДНА чрез собствено производство или чрез възлагане за създаване на друго предприятие. В този случай се правят няколко счетоводни записвания:

За отразяване на разходите по икономически елементи:
Д-т с/ка от гр.60 Разходи по икономически елементи
К-т с/ки от гр. 50 парични средства

За калкулиране на разходите за придобиванена ДНА се записва:
Д-т с/ка 613 Разходи за придобиване на ДА
К-т с/ка гр.60 Разходи по икономически елементи.

За заприходяване на придобития актив се записва:
Д-т с/ка гр.21 ДНА/с всички натрупани разходи/
К-т с/ка 613 Разходи по придобиване на ДА

Преоценка на ДНА

За отчетността на предприятието се следва принципът в края на отчетния период да се прави тест за обезценка/дооценка на актива. Когато очевидно стойностите на активите са очевидно занижени или завишени, се прави преоценка на дадения актив по справедлива стойност. За извършените преоценки се съставя Протокол за обезценка /дооценка/ на нематериалните активи.
Съгласно ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Те се признават в годината на отпиисване на актива.
1.При намаляване на балансовата стойност се вземат следните операции:
Д-т с/ка 608 Разходи от последващи оценки на активи
К-т 242 Амортизация на ДНА
Ако има създаден резерв от преоценка:

Д-т 112 Резерв от последваща оценка на ДА
К-т 242 Амортизация на ДНА
За трансформиране на резерва в неразпределената печалба в годината на отписване на актива се прави записването:
Д-т с/ка 112 Резерви от последваща оценка на ДНА
К-т 122 Неразпределена печалба от минали години.

2.При увеличаване на балансовата стойност на актива, в резултат на преоценка:
За амортизируеми активи:
Д-т с/ка 242 Амортизация на ДНА
К-т с/ка 112 Резерви от последваща оценка на ДА
Или
К-т с/ка от гр.73 Приходи от възстановени загуби от обезценка
За неамортизируеми активи:
Д-т с/ка от гр.20 ДНА
К-т с/ка 112 Резерви от последваща оценка на ДА
Или
К-т с/ка гр.73 Приходи от възстановени загуби от обезценка.
За трансформиране на преоценъчния резерв в неразпределената печалба при отписване на ДНА, се записва:
Д-т с/ка 112 Резерви от последваща оценка на ДА
К-т с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години.

Счетоводно отчитане на намалението на ДНА:

Отписването на ДНА се извършва по балансова стойност при окончателното изваждане от употреба.

Счетоводно отчитане на продажбата на ДНА

Най – често срещания случай на намаление на ДНА е неговата продажба. Възможно е продажната цена да е различна от балансовата стойност на актива. В този случай разликата между нетния приход от продажбата и балансовата стойност се отчита като печалба или загуба.
За отписване на актива се записва:

Д-т с/ка 242 Амортизация на ДНА
Д-т с/ка 706 Приходи от продажба на ДА
К-т с/ка 21 ДНА

При отписването на актив, ако има създаден преоценъчен резер се отписва в годината на отписването на актива:

Д-т с/ка 112 Резерви от последваща оценка на ДА
К-т с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години.

Счетоводно отчитане на трансформирането на ДНА в стока.

Съществуват възможности за трансформиране на ДНА в стока, с цел продажба, а също така и във финансов актив.
И при двата случая се извършва трансформиране, ДНА се изписва по балансова стойност.
1. Трансформиране на ДНА в стока, с цел последваща продажба:

Д-т с/ка 242 Амортизация на ДНА
Д-т с/ка 304 Стоки
К-т с/ка гр.21 ДНА /по балансова стойност/

2. Трансформиране на ДНА във финансов актив /при участие с апортна вноска в друго дружество/

Д-т с/ка 242 Амортизация на ДНА
Д-т гр. 22 Дългосрочни финансови активи /по съдебна оценка/
Д-т гр. 65 Финансови разходи за бъдещи периоди /при съдебна оценка с по-ниска от балансовата стойност/
К-т с/ка от гр.21 ДНА /по балансова стойност/
К-т с/ка гр.75 Финансови приходи за бъдещи периоди /когато съдебната оценка е по – висока от балансовата стойност/

Счетоводно отчитане на бракуването на ДНА:
За бракуване на ДНА се вземат следните записвания:
Д-т с/ка 242 Амортизация на ДНА
Д-т с/ка 609 Други разходи
К-т с/ка от гр.21 ДНА
14 Септември 08, 13:58    Коментари (91)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
91. NataliTusa
22.05.18
10:24
Blank obrazec http://2004959.ru/?doc=эндометриоз-история-болезни-по-гинекологии.html Blank document http://adtpro.ru/?docx=Правила-перехода-железной-дороги-классный-час-4-класс.html
90. NataliTusa
22.05.18
03:14
Medical document 003 http://adtpro.ru/?docx=Ремонт-оборудования-электровоза.html Truly quite a lot of amazing facts. http://adtpro.ru/?docx=Чс7-пассажирский-электровоз-постоянного-тока.html
89. NataliTusa
22.05.18
00:37
Medical document 004

http://adtpro.ru/?docx=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5.html
Regards. I like this!

http://2004959.ru/?doc=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8.html
88. NataliTusa
21.05.18
23:23
Document primer http://adtpro.ru/?docx=Паровоз-анимация-скачать-бесплатно.html Medical document 010 http://abc-trading.com.ua/?act=Скачать-учебник-по-внутренним-болезням.html
87. NataliTusa
21.05.18
12:04
Medical document 009 http://2004959.ru/?doc=учебник-по-нормальной-физиологии-алипов.html Document obrazec http://abc-trading.com.ua/?act=Скачать-физиология-центральной-нервной-системы.html
86. NataliTusa
21.05.18
10:21
Thanks. Awesome stuff!

http://abc-trading.com.ua/?act=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
Medical document 003

http://abc-trading.com.ua/?act=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
85. AnadyTusa
20.05.18
23:20
Medical document 005 http://bgimages.pl/?top=Книга-учета-доходов-и-расходов-для-усно.html Medical document 002 http://bgimages.pl/?top=Баланс-организации-пример-формы-2018-года-скачать-эксель.html
84. Mellqabf
16.05.18
21:31
http://sdatetfe.ru - sdatetfe.ru
83. Melljwnf
15.05.18
10:30
http://bhostrmz.ru - sfileeevqv.ru
82. Melgehzb
15.05.18
06:13
http://uloadingruh.ru - kdllijv.ru
81. Melnscdw
15.05.18
01:59
http://kdllijv.ru - ofilelcn.ru
80. Meljmvrs
13.05.18
16:13
http://jdatauet.ru - odletv.ru
79. Melloqua
13.05.18
12:29
http://fdlgvo.ru - floadingjnv.ru
78. Melfzfux
13.05.18
05:10
http://idataiwp.ru - glistgzy.ru
77. Melxhyvg
07.05.18
20:39
http://kfilewop.ru - nshemawip.ru
76. Melmstid
07.05.18
16:34
http://tcheckaai.ru - idataiwp.ru
75. Mellytml
04.05.18
04:01
http://eloadwlz.ru - oshemazze.ru
74. Melxbxoz
04.05.18
00:21
http://udddlynr.ru - kdllijv.ru
73. Melmmgcn
02.05.18
23:16
http://odataunm.ru - tratingyzp.ru
72. Melnymfk
01.05.18
18:17
http://odataunm.ru - ofilelcn.ru
71. Essay Write
30.04.18
10:05
college essay <a href="http://collegeessays.cars">college application essay</a> college essays <a href=http://collegeessays.cars>college essay</a>
70. Meldprqt
29.04.18
23:26
http://kdllijv.ru - gdatahlk.ru
69. Meloyqjz
29.04.18
19:35
http://rratingyfu.ru - floadingjnv.ru
68. Buy An Essay Online
29.04.18
15:04
college essays <a href="http://collegeessays.cars">essay writing my school</a> college persuasive essay <a href=http://collegeessays.cars>personal essay for college</a>
67. Essay Help
28.04.18
19:55
essay writing 9th grade els <a href="http://collegeessays.cars">college essays</a> college essays <a href=http://collegeessays.cars>english grammar essay writing</a>
66. Online Essays
28.04.18
01:11
good phrases for essay writing <a href="http://collegeessays.cars">good essays for college</a> starting a college essay <a href=http://collegeessays.cars>essay on speech writing and presentation</a>
65. The Assignments
27.04.18
06:06
college essays <a href="http://collegeessays.cars">college essays</a> personal essay for college <a href=http://collegeessays.cars>college persuasive essay</a>
64. Cheap Essays
26.04.18
12:04
critical essay writing <a href="http://collegeessays.cars">college essay help</a> college application essay <a href=http://collegeessays.cars>exploring writing paragraphs and essays 2nd edition</a>
63. My Essay Writing
25.04.18
18:06
college essays <a href="http://collegeessays.cars">college persuasive essay</a> college essays <a href=http://collegeessays.cars>college application essay</a>
62. Katpior
25.04.18
06:32
Cytotec En Walmart Come Comprare Viagra Online Achat Cialis Quebec <a href=http://cialicheap.com>cialis</a> By Prednisone W Not Prescription Cost Propecia
61. Meljaggu
25.04.18
03:31
http://sfileeevqv.ru - nshemawip.ru
60. Melyyfxh
24.04.18
14:34
http://xhostvrt.ru - kfilewop.ru
59. Melwbrzs
24.04.18
10:21
http://floadingjnv.ru - mlllistuzk.ru
58. Melqydsh
24.04.18
06:17
http://jdatauet.ru - uloadingruh.ru
57. RichardCit
24.04.18
02:57
NCOIN
http://ncoin.ltd - Show more!
56. Melcnbrt
23.04.18
22:05
http://tfiiilezov.ru - eshemahhb.ru
55. Melkbqjc
23.04.18
18:04
http://mlllistuzk.ru - uratttingaqa.ru
54. Melhvics
23.04.18
09:58
http://bhostrmz.ru - nshemawip.ru
53. Melzhync
22.04.18
18:44
http://tratingyzp.ru - edaaatejmi.ru
52. Melovdur
22.04.18
11:21
http://fdlgvo.ru - jdatauet.ru
51. Melswrcl
22.04.18
05:44
http://rratingyfu.ru - dshemagcm.ru
50. Melytdma
22.04.18
00:49
http://bhostrmz.ru - udddlynr.ru
49. Melmgrro
21.04.18
20:01
http://glistgzy.ru - nloadingpjm.ru
48. Meltlbjx
21.04.18
15:12
http://aratingckb.ru - floadingjnv.ru
47. Meljwvaa
21.04.18
10:33
http://udddlynr.ru - lfileylp.ru
46. Melrdclw
20.04.18
21:20
http://xhostvrt.ru - odletv.ru
45. Melqfnck
20.04.18
16:54
http://tfiiilezov.ru - rratingyfu.ru
44. Mellbyqn
20.04.18
12:34
http://gdatahlk.ru - lfileylp.ru
43. Melybeuf
19.04.18
12:30
http://glistgzy.ru - xhostvrt.ru
42. Meltqzyk
19.04.18
08:49
http://chosthtz.ru - ashemszzt.ru
41. Melmflon
19.04.18
05:18
http://kdllijv.ru - chosthtz.ru
40. Ajzznillum
18.04.18
03:25
https://onlinecasino.gb.net/# - free online casino slots
<a href="https://onlinecasino.gb.net/#">party casino online</a>
<a href=" https://onlinecasino.gb.net/# ">online casino slots</a>
39. AaoSeirty
13.04.18
15:58
payday advance columbus ohio <a href=http://paydayadvances.us/#>online payday advance</a> payday advances online http://paydayadvances.us quick payday advance online <a href=http://loanslasvegas.us/#>loans in las vegas</a> payday loans las vegas http://loanslasvegas.us/ payday advance reviews.
38. Aabet#gennicq[YodaSR,3,4]
10.04.18
09:05
viagra best buy <a href=http://buyviagrag.us/#>generic viagra</a> cialis and alcohol <a href=http://buycialisq.us/#>generic cialis</a> cialis coupon cvs.
37. Henenpwl
30.03.18
17:31
http://pewuqiguri.ml - pewuqiguri.ml
36. kamagra oral jelly for sale in usa illegally
30.03.18
16:25
kamagra jelly kopen rotterdam
<a href="http://kamagradxt.com/">buy kamagra 100 mg</a>
kamagra forum doctissimo
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly uses</a>
kamagra forum srpski
http://kamagradxt.com/
kamagra 100mg chewables ajanta
35. Henosmrv
30.03.18
04:58
http://pivosifuka.ga - pivosifuka.ga
34. Henxbbuw
29.03.18
21:08
http://gubivubeby.ga - gubivubeby.ga
33. Henunuky
29.03.18
13:24
http://hyroliheze.ga - hyroliheze.ga
32. effectiveness of cialis vs viagra vs levitra vs kamagra
29.03.18
05:52
kamagra 100mg oral jelly wirkung bei frauen
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra vs viagra</a>
kamagra store
<a href="http://kamagradxt.com/">buy kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra store erfahrung
http://kamagradxt.com/
india kamagra 100 chewable tablets 100 mg
31. Henjodws
26.03.18
21:55
http://qimyzexa.ml - qimyzexa.ml
30. Henrslhp
26.03.18
06:35
http://cosytuce.ga - cosytuce.ga
29. Henjcqgr
25.03.18
14:22
http://cailgfdev.ru - cailgfdev.ru
28. Hentnhav
25.03.18
06:51
http://pewuqiguri.tk - pewuqiguri.tk
27. Hensnipj
24.03.18
20:44
http://odatanxj.ru - odatanxj.ru
26. Henjbmic
24.03.18
10:29
http://mllloadvhb.ru - mllloadvhb.ru
25. Hendxvvy
24.03.18
00:17
http://ilistucj.ru - ilistucj.ru
24. Hendxhle
23.03.18
04:14
http://ashemskkx.ru - ashemskkx.ru
23. Henfbros
22.03.18
19:00
http://bowaminyqy.ml - bowaminyqy.ml
22. Henluwxl
22.03.18
09:12
http://qoganenymy.ml - qoganenymy.ml
21. Henxjfjf
22.03.18
00:04
http://pivosifuka.tk - pivosifuka.tk
20. Henyylpp
21.03.18
14:57
http://hejocyzequ.ga - hejocyzequ.ga
19. Henhdelo
21.03.18
06:14
http://wupogypo.cf - wupogypo.cf
18. Hennuyph
20.03.18
21:51
http://benykabo.ml - benykabo.ml
17. Henfeywm
20.03.18
13:30
http://sisupiwe.tk - sisupiwe.tk
16. Henxewlp
20.03.18
05:18
http://dyvyvyde.gq - dyvyvyde.gq
15. Henwvyhv
19.03.18
21:17
http://fycucihy.ml - fycucihy.ml
14. Hencogpr
19.03.18
12:55
http://zavobyxe.gq - zavobyxe.gq
13. Henogghp
19.03.18
04:57
http://huqafiri.ml - huqafiri.ml
12. Henofeqo
18.03.18
21:34
http://gfsoplid.pp.ua - gfsoplid.pp.ua
11. HenryOvece
16.03.18
13:05
http://ashematme.ru - ashematme.ru
10. MaildyGam
01.03.18
03:58
Удобные роды на тёплом побережье Карибского моря с фирмой Cancun Bebe

Иностранная компания cancun-bebe.ru предлагает вашей семье уникальную для российского сообщества возможность: провести последние несколько месяцев беременности и родить ребёнка в тёплой карибской стране.

Очень многим нашим пользователям это решение может казаться чудным, при этом у него есть гора весомых преимуществ, о которых мы и расскажем в данном материале - <a href=https://birth-in-mexico.com/>в какой стране родить ребенка</a>
9. MiliansCok
07.02.18
19:03
Surrogacy is very renowned all over the world. The main reason of it – a wifes get the arrival child’s mom after birth. Large part of woman wish be a mom, but any of them couldn’t be.

By this reason in last years a new data appeared – surrogacy.
When pregnancy is medically unrealizable, there is only one method to be a mommy. It is surrogate. Also, in these incident enjoy money satisfaction.

Actually, to find a soundness woman – necessary to ask medical support which ensure this kind of help.
We advice to apply for this <a href=https://www.mother-surrogate.com/prices.php>surrogate costs</a> hospital. In these center in Ukraine a lot of persons from USA, United Kingdom and other European countries became surrogate moms.

According to the laws surrogacy is legal. The validity and expenses of surrogacy are very diverse. It depend from region, nationality, color of the skin, etc. In our companies you can make a choice about kind of surrogate.

We recommend for all our members to use common surrogacy. But our serve hold gestational surrogacy. In Feskov agency are indications for surrogacy.

When you go on to our agencies located in Ukraine - a section of Feskov Human Reproduction Group, you obtain a administrator. This manager will advise you about various moments from the start till the ending. As rule, surrogate continues 9 months. Then the manager prepares all needed acts and you can adopt the child.

However, the consultant receive information your family next months. It you want to receive a child, we advise to go there www.mother-surrogate.com. Leaders which are able to help there are very important. They will reply for all your requests. If you needed any attention, they will help you.

Also they will provide acts before this mode.
On web-site you can find contacts. However you can discover prices and help. Technical support can help you at Russian. You can make choice of it.

If you would be able to obtain consultation about mom surrogate as a process, doctor Feskov will provide view for you.
8. Lartopgew
05.02.18
00:02
Преимущества бухгалтерского сопровождения бизнеса в РФ

Работа любой отечественной фирмы во многом основывается на надёжном бухгалтерском обслуживании, просто потому что компании ежемесячно надо предоставлять сотни отчётов налоговым инспекторам и государственным контролирующим организациям. Для значительного количества маленьких компаний содержание отдельного бухгалтера в основном штате может оказаться довольно большой статьёй расходов.

Отдельному работнику надо выплачивать зарплату, и осуществлять переводы в фонды пенсионного обеспечения, покупать дополнительную вычислительную технику и лицензии на стандартизированное бухгалтерское программное обеспечение.Для экономии времени и средств в 21 столетии невероятно популярно передавать бухгалтерию предприятия на аутсорс специальной компании.

Тогда вам не придётся вникать в сложные схемы формирования финансовых отчетов, общаться с представителями налоговой инспекции или стараться отыскать досадные недочёты в одном из сделанных отчётов. Бухгалтерское обслуживание сторонней фирмой позволяет свести все заботы о бухучете к перечислению денег подрядчику раз в месяц.

Если ваша компания работает в Москве и вы стараетесь разыскать хорошего подрядчика, который всё знает про <a href=http://www.praxisaudit.ru/buhgalterskie-uslugi/>стоимость бухгалтерских услуг</a> , то вам понадобится обратить пристальное внимание на консалтинговую фирму «Praxis».

Оптимизировать работу всех процессов внутри компании, решить множественные юридические проблемы с клиентурой и передать налоговой идеально чистый квартальный отчёт вам помогут сотрудники praxisaudit.ru
7. Billyhok
31.08.17
20:19
wh0cd676352 <a href=http://finasteride.pro/>propecia</a> <a href=http://toprolxl.reisen/>toprol xl</a> <a href=http://effexorxr.shop/>generic effexor cost</a>
6. Acryworrergo
24.08.17
07:19
By dealing together, you both can address problems of self-esteem and mutual trust. However, it is important to obtain the doctor's opinion first before taking these oral medications since these could have bad side effects about the body.
5. Donaldniz
05.07.17
20:52
Крем от псориаза "Anti Psori Nano" - псориаз можно вылечить!

Anti Psori Nano» может использоваться
при любых видах и формах псориаза,
в том числе и тяжелых!

КЛИНИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПОМИМО ПСОРИАЗА «ANTI PSORI NANO»
ПОМОГАЕТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ, КАК

Дерматофитоз
Онихомикоз
Кандидозная паронихия
Микозы кожи и ногтей, вызванные дерматофитами и/или дрожжами
Разноцветный лишай
Фолликулит
Трихофитии
Кожный лейшманиоз
Себорейный дерматит
Грибковый сепсис
Экзема
Герпес
Угревая сыпь

А если «Anti Psori Nano» помогает другим, значит, она поможет и вам!

Зачастую Рє псориазу присоединяется экзема, как осложнение или лекарственная аллергия. Для того, чтобы приобрести это средство, РЅРµ стоит идти РІ аптеку, так как купить китайский крем Yiganerjing можно непосредственно Сѓ производителя. Хватает месяца для того, чтобы полностью избавиться РѕС‚ проявлений псориаза. Очень часто псориаз начинает проявляться после того, как пациент переживает сильный стресс. РњРЅРѕРіРёРµ больные считают нужным кратко объяснить СЃРІРѕРёРј новым знакомым, что же такое псориаз Рё то, что РѕРЅ РЅРµ заразен. Магнипсор без гормональных компонентов, несмотря РЅР° то, что РІ РѕСЃРЅРѕРІРµ его рецепта лежат народные средства, Сѓ него есть СЂСЏРґ противопоказаний, например, для детей Рё беременных женщин. Р’ состав гормональных мазей РІС…РѕРґСЏС‚ РіРѕСЂРјРѕРЅС‹, которые относятся Рє РіСЂСѓРїРїРµ глюкокортикостероидов. Крем имеет натуральный состав Рё РїСЂРё этом показывает отличную эффективность РІ Р±РѕСЂСЊР±Рµ СЃ псориазом. Медицинская статистика свидетельствует: РїСЂРё общем заболевании псориазом Сѓ 7% больных развивается Рё псориаз ногтей. Экссудативный псориаз отличается выраженной воспалительной реакцией кожи, что проявляется наличием пластинчатых чеС?СѓР№РєРѕ-РєРѕСЂРѕРє РЅР° поверхности бляС?ек, РёРЅРѕРіРґР° многослойных, напоминающих РїРѕ РІРёРґСѓ слоеный РїРёСЂРѕРі (РІ таких случаях эту форму псориаза называют СЂСѓРїРёРѕРёРґРЅРѕР№).


Вот что говорят о Anti Psori Nano
в программе Елены Малышевой "Здоровье" на Первом: http://antipsori1.pomogishop.com
4. mamaeka
03.03.17
20:47
Resepsi pernikahan dengan dekorasi meja yang pas akan membuat suasana pesta pernikahan menjadi lengkap dan semarak, para tamu dan undangan yang hadir akan merasakan senang seperti halnya yang dirasakan oleh kedua pasangan yang melangsungkan pernikahan. Untuk dapat menghadirkan dekorasi meja pernikahan yang pas setidaknya kita memerlukan beberapa tips dan trik agar dekorasi meja yang dihasilkan bisa menampilkan tampilanyang maksimal.Hal pertama yang harus diperhatikan dalam memilih dekorasi meja yang pas adalah dengan mencocokan terhadap tema yang dipakai dan diadopsi dalam pernikahan, dengan kita mengetahui dan mencocokan tema dengan dekorasi dan tampilan pesta salah satunya meja membuat ruangan akan menjadi serasi dan kompak. <a href="http://mamaeka.com/merencanakan-dekorasi-meja-terbaik-untuk-pernikahan-anda/">Merencanakan Dekorasi Meja Terbaik Untuk Pernikahan Anda </a>
3. TaxiUber
13.02.17
08:17
Привет Всем!
Наш таксопарк приглашает водителей к сотрудничеству‚ основная масса заказов собрана именно в Uber

<a href=https://partners.uber.com/i/m7yr9ue>Регистрация в Uber - жми</a>

Мы предлагаем:
-Подработку или как основной вид заработка;
-Гарантированный поток заказов‚ круглосуточно;
-Удобная и простая система заказов;
-Средней доход до 100 000 руб./месяц;
-Свободный график работы;
-Автоматическое распределение заказов;
-Бесплатное обучение‚ возможность начать выполнять заказы сразу после подключения.

Звоните и пишите‚ всегда рады помочь в трудоустройстве!

Можете самостоятельно зарегистрироваться в Uber https://partners.uber.com/i/m7yr9ue


По всем вопросам звоните ежедневно с 10:00 до 17:00!
8-800-333-04-42 (звонок бесплатный)
2. CatsnamesCoxy
02.02.17
03:16
How to name a kitten? Found here unique kitten names http://allcatsnames.com/girl-kitten-names-unique full list of names for cats.
1. Jeremylax
26.01.17
17:51
FitoSpray — спрей для похудения -> http://fitospray-spb.ru/
---------------------
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.145